Mgr. Miriam Tupá

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent
  Mgr. Miriam Tupá

  Kde ma nájdete

  Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  ul. gen. Vesela 21
  03426 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: 044/4382577
  Email: miriam.tupa@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  13:00 - 15:00

  Profesijná charakteristika

  Osobné údaje

  Meno a Priezvisko:  Tupá Miriam, Mgr.

  Štátna príslušnosť: slovenská

  Odborná prax  Od – do:   

  1998- doteraz – laborant špecialista ÚKHaT ÚVN SNP Ružomberok - FN

  2020 – doteraz – mentor v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve FZ, KU v Ružomberku

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: laborant špecialista

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: laboratórna diagnostika, špeciálne diagnostické výkony v  imunohematológii, hemostáze, hematológii a  transfuziológia. Komplexný rozsah krvnej banky.

  Názov a adresa zamestnávateľa:  ÚVN SNP Ružomberok – FN, ÚKHaT, ul. Gen. Vesela 21, Ružomberok, 03426

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: zdravotná starostlivosť, zdravotníctvo,  veda a výskum

   VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA  Od – do:

  2010-2012 – magisterské štúdium  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, ukončené v roku

  2007-2010 – bakalárske štúdium  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, ukončené v roku

  2003 -  špecializácia  - vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii

  1995-1998 Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici – zdravotnícky laborant

  Názov získanej kvalifikácie: špecializácia vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii

                                                VŠ II. stupňa  – laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

   Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: SZU Bratislava, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP)

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:

  vysokoškolské druhého stupňa – laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

  Osobná spôsobilosť

   Jazyky  / úroveň:

  Anglický jazyk: B1

   DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

  člen Hematologickej a transfúziologickej spoločnosti