doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra rádiologickej techniky

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: VOÚ
  Telefón: 0903739123
  Email: pavol.dubinsky@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. MHA, Beniakovce 140, 044 42 Beniakovce

  _____________________________________________________________________________________

  Životopis

   

  Dátum narodenia: 25. marec 1965

  Národnosť: slovenská

  Adresa:  Beniakovce 140, 044 42 Rozhanovce

                  e-mail: dubinsky@vou.sk

                  tel.: 0903 739 123   

  Pracovná adresa:  Oddelenie radiačnej onkológie

                                   Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

                                   Rastislavova 43

                                   041 91 Košice

                                   tel.: 0556135 501 (502, 511, 514)

  Vzdelanie:    základná škola: 1971 – 1979

   gymnázium: 1979 – 1983

   lekárska fakulta: Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach,

  odbor všeobecné lekárstvo, promócia: jún 1989, Cena rektora

  Základná vojenská služba: október 1989 – august 1990

  Špecializačné skúšky:    1. stupeň z rádioterapie: október 1992

  1. stupeň z rádioterapie: november 1996

                                            nadstavbová z klinickej onkológie: marec 1999

  Doktorandské štúdium:  Philosophiae doctor v odbore onkológia: december 2007

  Habilitácia: 30. 10. 2012 v odbore verejné zdravotníctvo

  Ďalšie vzdelanie: Magister verejného zdravotníctva a Master of Health Administration: máj 2015

  Registrácia:  SLK (Slovenská lekárska komora): ID 5199

  Odborné spoločnosti: Predseda Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie SLS od decembra 2010, člen viacerých spoločností v SLS (Slovenská lekárska spoločnosť), ESTRO (Európska spoločnosť pre rádioterapiu a onkológiu), ASTRO (Americká spoločnosť pre radiačnú onkológiu, UICC  (Medzinárodná spoločnosť proti rakovine).

  Zamestnanie: 1989 –1990: OÚNZ Košice, sekundárny lekár

                           1990 –1992: Klinika rádioterapie a onkológie FNLP, Košice, sekundárny lekár

                           1993 a 1996: Department of Clinical Oncology, Christie Hospital, Manchester, Veľká

                                                   Británia, Registrar

                           1992 - 2005:  Klinika rádioterapie a onkológie FNLP, lekár samostatne pracujúci

                           2010 – 2021: riaditeľ pre zdravotnú starostlivosť VOÚ, a.s.

                           2005 – trvá: primár Oddelenia radiačnej onkológie VOÚ, a.s.

                          

   

  Študijné pobyty:  Inštitút rádioterapie RTIL Heerlen, Holandsko, grant ESTRO 1994,

  AZU Utrecht, Oddelenie rádioterapie fakultnej nemocnice  Holandsko, grant UICC v rámci projektu ICRETT 1998, AKH, Viedeň, Rakúsko, Oddelenie rádioterapie a rádiobiológie grant GIGAX 2002, Klinikum Duisburg: SRN, Oddelenie radiačnej onkológie 2010.

   

  Iné funkcie: hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor radiačná onkológia od 2007

                        člen etickej komisie VOÚ, a.s. od 2006

                        člen Komisie pre kontrolu kvality v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne

                        MZ SR od 2016

                        predseda komisie pre tvorbu štandardných diagnostických a terapeutických postupov

                        v radiačnej onkológii MZ SR

                       

                                   

  Pedagogická činnosť: 2005 – 2013: externý učiteľ, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej  práce sv.

                                         Alžbety

                                         od októbra 2013: docent, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity

   

  Vedenie klinických štúdií: 16 z toho dve akademické štúdie

   

  pozícia

  skúmaná oblasť

  rok ukončenia

  SI

  chronická nádorová bolesť

  2000

  SI

  metastatický karcinóm prostaty rezistentný na kastráciu

  2001

  PI

  chronická nádorová bolesť

  2003

  PI

  folikulový lymfóm

  2008

  PI

  pooperačná liečba skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku

  2012

  PI

  multiformný glioblastóm

  2013

  PI

  nemetastatický karcinóm prostaty rezistentný na kastráciu

  2017

  PI

  Metastatický a recidivujúci SCC hlavy a krku

  2019

  PI

  biochemická recidíva karcinómu prostaty po lokálnej liečbe

  trvá

  PI

  nemetastatický karcinóm prostaty rezistentný na kastráciu

  trvá

  PI

  karcinóm prostaty s nutnosťou podania dlhodobej ADT

  2020

  PI

  karcinóm prostaty s nutnosťou podania dlhodobej ADT s vysokým rizikom MACE

  2020

  PI

  PARP inhibítor u metastatického karcinómu prostaty citlivého na kastráciu

  trvá

  PI

  Apalutamid so záchrannou rádioterapiou po prostatektómii

  trvá

  PI

  Deeskalácia chemorádioterapie HPV asociovaného karcinómu orofaryngu (akademická štúdia)

  trvá

  PI

  Androgénová deprivácia, apalutamid a stereotaktická rádioterapia karcinómu prostaty s vysokým rizikom

  trvá

   

  Člen redakčnej rady časopisov: Onkológia a Turkish Journal of Oncology

   

  Publikačná a prednášková činnosť: vysokoškolské skriptá 1, kapitoly v monografiách 6, z toho 3 v zahraničí, v dvoch spoluautor monografie, vedecké a odborné publikácie v časopisoch  a zborníkoch 79 z toho karentované 33 a 30 abstraktov z konferencií, z toho 10  v zahraničí, prednášky na konferenciách 68 z toho v zahraničí 30.

   

  Klinická prax: 

  Úzka spätosť s oblasťou radiačnej a klinickej onkológie  zameranie na využitie moderných technológií na zníženie následkov liečby, dlhoročný člen interdisciplinárnych komisií pre nádory hlavy a krku, urologické malignity a nádory CNS, vedenie a plánovanie klinických štúdií v onkológii.

   

  V Beniakovciach, 21. november 2021