MUDr. Štefan Madarász PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  MUDr. Štefan Madarász PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra fyzioterapie

  ul. gen. M. Vesela 21
  03401 Ružomberok

  Kancelária: Neurologická klinika
  Telefón: +421444382852, +421905961268
  Email: stefan.madarasz@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Štvrtok
  10:00 - 12:00

  každý párny týždeň

  Profesijná charakteristika

  Profesijný životopis

   

   

  Zamestnanie/Oblasť činnosti, o ktoré sa zaujímate

   

  Prednosta Neurologickej kliniky

  Odborná prax

  Od - do

   

  Od augusta 2008 doteraz

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

   

  Prednosta Neurologickej kliniky

  Hlavné činnosti a zodpovednosť

   

  Riadenie činnosti neurologickej kliniky, výuka študentov, starostlivosť o pacientov Neurologicej kliniky

  Názov a adresa zamestnávateľa

   

  ÚVN SNP, Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

  Tel.: +421 44 438 21 11, E-mail: riaditel@uvn.sk

  Webová stránka: http://www.uvn.sk

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

   

  zdravotníctvo

   

  Od - do

   

  Od februára do júla. 2008

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

   

  Primár Neurologického oddelenia

  Hlavné činnosti a zodpovednosť

   

  Riadenie činnosti neurologického oddelenia, starostlivosť o pacientov neurologického oddelenia

  Názov a adresa zamestnávateľa

   

  NsP Svätého Lukáša, Hodská 373/ 38,  924 22 Galanta

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

   

  zdravotníctvo

   

  Od - do

   

  Od novembra 2007 do februára 2008

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

   

  Primár Neurologického oddelenia

  Hlavné činnosti a zodpovednosť

   

  Riadenie činnosti neurologického oddelenia, starostlivosť o pacientov neurologického oddelenia

  Názov a adresa zamestnávateľa

   

  NsP Levice, n.o., SNP 19, 93401 Levice

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

   

  zdravotníctvo

  Od - do

   

  Od októbra 1990 do novembra  2007

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

   

  Primár Neurologického oddelenia

  Hlavné činnosti a zodpovednosť

   

  Riadenie činnosti neurologického oddelenia, starostlivosť o pacientov neurologického oddelenia

  Názov a adresa zamestnávateľa

   

  NsP Ministerstva vnútra, Cintorínska 16, 811 00 Bratislava

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

   

  zdravotníctvo

   

  n

  Od - do

   

  Od októbra 1983 do novembra 1990

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

   

  Lekár Neurologického oddelenia, od r. 1989 samostatne pracujúci lekár Neurol. odd. VN, Bratislava

  Hlavné činnosti a zodpovednosť

   

  Starostlivosť o pacientov neurologického oddelenia

  Názov a adresa zamestnávateľa

   

  Vojenská nemocnica, Cesta na Červený most 1, 833 01 Bratislava

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

   

  zdravotníctvo

   

  Vzdelávanie a príprava

  Od - do

   

  Od mája 2006 do sept. 2009

  Názov získanej kvalifikácie

   

  Doktorandské štúdium – PhD.

  Hlavné predmety/profesijné zručnosti

   

  Študijný odbor 7.4.2 – Verejné zdravotníctvo. Téma dizertačnej práce: Zavedenie merania intima-medie ako ukazovateľa efektivity liečby a prevencie

  Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

   

  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

   

  vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

   

  Od - do

   

  Od apríla 1986 do novembra 1989

  Názov získanej kvalifikácie

   

  Atestácia II. stupňa z neurológie

  Hlavné predmety/profesijné zručnosti

   

  Neurológia, neurofyziologia, neuroanatómia, vývojová neurológia, detská neurológia, anatómia, radiológia, neurobiologia, neurohistologia

  Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

   

  Slovenská zdravotnícka Univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

   

  vysokoškolské

   

  Od - do

   

  Od júna  1982 do apríla 1986

  Názov získanej kvalifikácie

   

  Atestácia I. stupňa z neurológie

  Hlavné predmety/profesijné zručnosti

   

  Neurológia, neurofyziologia, neuroanatómia, vývojová neurológia, detská neurológia, anatómia, radiológia, neurobiologia, neurohistologia

  Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

   

  Slovenská zdravotnícka Univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

   

  vysokoškolské

   

  Od - do

   

  Od sept.  1975 do apríla 1982

  Názov získanej kvalifikácie

   

  Lekárska fakulta

  Hlavné predmety/profesijné zručnosti

   

  Anatómia, fyziologia, biologia, fyzika, chemia, biochemia,  farmakológia, mikrobiologia, patologická anatómia, patologická fyziologia, histologia, nukleárna medicína, interné lekárstvo, chirurgia, traumatológia, ortopédia, neurochirurgia, neurológia, gynekológia, urológia,  onkológia, dermatovenerológia, sociálne lekárstvo, telovýchovné lekárstvo, nemecký jazyk, latinský kazyk.

  Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

   

  Lekárska fakulta  Univerzity Komenského v Bratislave, Špitálska 24, 813 72 Bratislava

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

   

  vysokoškolské

   

  n

  Od - do

   

  Od sept.  1971 do júna 1975

  Názov získanej kvalifikácie

   

  Gymnázium v Šafárikove

  Hlavné predmety/profesijné zručnosti

   

  Slovenčina, maďarčina, dejepis, fyzika, matematika, chemia, biologia, nemčina, ruština.

  Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

   

  Hurbanová 34, 982 01 Tornaľa

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

   

  stredoškolské

   

   

   

   

     

  Osobná spôsobilosť

  Materinský(é) jazyk(y)

   

  Maďarčina

  Ďalší(ie) jazyk(y)

   

  Sebahodnotenie

   

  Porozumenie

  Hovorenie

  Písanie

  Európska úroveň (*)

   

  Počúvanie

  Čítanie

  Ústna interakcia

  Samostatný ústny prejav

               

  Slovenčina

   

   

  C2

   

  C2

   

  C2

   

  C2

   

  C2

  Angličtina

   

   

  A2

   

  B1

   

  A2

   

  A2

   

  A2

   

  (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

   

  Sociálne zručnosti

   

  Dobré komunikačné zhopnosti získané počas dlhodobého pôsobenia na funkcii primára oddelenia

  Organizačné zručnosti

   

  Vedenie kolektívu

  Počítačové zručnosti

   

  Dobrá znalosť Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Front Page)

  Dobrá znalosť nemocničného informačného systému Medicom, Care Center

  Dobrá znalosť grafických aplikácií (Adsee, Adobe Photoshop, Corel Draw, Zoner)

  Ďalšie zručnosti

   

  Športový rybolov (aktivity vo voľnom čase)

  Chalupárčenie (aktivity vo voľnom čase)

  Práca s drevom

  Vodičskýpreukaz

   

  Kategória B