MUDr. Štefan Madarász, PhD.

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón:
Email: stefan.madarasz@ku.sk

Profesijná charakteristika

Profesijný životopis


Zamestnanie/Oblasť činnosti, o ktoré sa zaujímate

Prednosta Neurologickej kliniky

Odborná prax

Od - do

 

Od augusta 2008 doteraz

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Prednosta Neurologickej kliniky

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

Riadenie činnosti neurologickej kliniky, výuka študentov, starostlivosť o pacientov Neurologicej kliniky

Názov a adresa zamestnávateľa

 

ÚVN SNP, Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Tel.: +421 44 438 21 11, E-mail: riaditel@uvn.sk

Webová stránka: http://www.uvn.sk

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

 

zdravotníctvo

 

Od - do

 

Od februára do júla. 2008

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Primár Neurologického oddelenia

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

Riadenie činnosti neurologického oddelenia, starostlivosť o pacientov neurologického oddelenia

Názov a adresa zamestnávateľa

 

NsP Svätého Lukáša, Hodská 373/ 38,  924 22 Galanta

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

 

zdravotníctvo

 

Od - do

 

Od novembra 2007 do februára 2008

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Primár Neurologického oddelenia

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

Riadenie činnosti neurologického oddelenia, starostlivosť o pacientov neurologického oddelenia

Názov a adresa zamestnávateľa

 

NsP Levice, n.o., SNP 19, 93401 Levice

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

 

zdravotníctvo

Od - do

 

Od októbra 1990 do novembra  2007

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Primár Neurologického oddelenia

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

Riadenie činnosti neurologického oddelenia, starostlivosť o pacientov neurologického oddelenia

Názov a adresa zamestnávateľa

 

NsP Ministerstva vnútra, Cintorínska 16, 811 00 Bratislava

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

 

zdravotníctvo

 

n

Od - do

 

Od októbra 1983 do novembra 1990

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Lekár Neurologického oddelenia, od r. 1989 samostatne pracujúci lekár Neurol. odd. VN

Hlavné činnosti a zodpovednosť

 

Starostlivosť o pacientov neurologického oddelenia

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Vojenská nemocnica, Cesta na Červený most 1, 833 01 Bratislava

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

 

zdravotníctvo

 

Vzdelávanie a príprava

Od - do

 

Od mája 2006 do sept. 2009

Názov získanej kvalifikácie

 

Doktorandské štúdium – PhD.

Hlavné predmety/profesijné zručnosti

 

Študijný odbor 7.4.2 – Verejné zdravotníctvo. Téma dizertačnej práce: Zavedenie merania intima-medie ako ukazovateľa efektivity liečby a prevencie

Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

 

vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

 

Od - do

 

Od apríla 1986 do novembra 1989

Názov získanej kvalifikácie

 

Atestácia II. stupňa z neurológie

Hlavné predmety/profesijné zručnosti

 

Neurológia, neurofyziologia, neuroanatómia, vývojová neurológia, detská neurológia, anatómia, radiológia, neurobiologia, neurohistologia

Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

 

Slovenská zdravotnícka Univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

 

vysokoškolské

 

Od - do

 

Od júna  1982 do apríla 1986

Názov získanej kvalifikácie

 

Atestácia I. stupňa z neurológie

Hlavné predmety/profesijné zručnosti

 

Neurológia, neurofyziologia, neuroanatómia, vývojová neurológia, detská neurológia, anatómia, radiológia, neurobiologia, neurohistologia

Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

 

Slovenská zdravotnícka Univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

 

vysokoškolské

 

Od - do

 

Od sept.  1975 do apríla 1982

Názov získanej kvalifikácie

 

Lekárska fakulta

Hlavné predmety/profesijné zručnosti

 

Anatómia, fyziologia, biologia, fyzika, chemia, biochemia,  farmakológia, mikrobiologia, patologická anatómia, patologická fyziologia, histologia, nukleárna medicína, interné lekárstvo, chirurgia, traumatológia, ortopédia, neurochirurgia, neurológia, gynekológia, urológia,  onkológia, dermatovenerológia, sociálne lekárstvo, telovýchovné lekárstvo, nemecký jazyk, latinský kazyk.

Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

 

Lekárska fakulta  Univerzity Komenského v Bratislave, Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

 

vysokoškolské

 

n

Od - do

 

Od sept.  1971 do júna 1975

Názov získanej kvalifikácie

 

Gymnázium v Šafárikove

Hlavné predmety/profesijné zručnosti

 

Slovenčina, maďarčina, dejepis, fyzika, matematika, chemia, biologia, nemčina, ruština.

Názov a typ organizácie    poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

 

Hurbanová 34, 982 01 Tornaľa

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

 

stredoškolské

 

 

 

 Osobná spôsobilosť

Materinský(é) jazyk(y)

Maďarčina

Ďalší(ie) jazyk(y)

Sebahodnotenie

 

Porozumenie

Hovorenie

Písanie

Európska úroveň (*)

 

Počúvanie

Čítanie

Ústna interakcia

Samostatný ústny prejav

Slovenčina

 

C2

C2

C2

C2

C2

Angličtina

 

A2

B1

A2

A2

A2

 

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

Sociálne zručnosti

 

Dobré komunikačné zhopnosti získané počas dlhodobého pôsobenia na funkcii primára oddelenia

Organizačné zručnosti

 

Vedenie kolektívu

Počítačové zručnosti

 

Dobrá znalosť Microsoft Office (Word, Excel, Power point, Front Page)

Dobrá znalosť nemocničného informačného systému Medicom, Care Center

Dobrá znalosť grafických aplikácií (Adsee, Adobe Photoshop, Corel Draw)

Ďalšie zručnosti

 

Športový rybolov (aktivity vo voľnom čase)

Chalupárčenie (aktivity vo voľnom čase)

Vodičskýpreukaz

 

Kategória B