PaedDr. Bc. Vladimír Blahuta

  Externý spolupracovník, Asistent
  PaedDr. Bc. Vladimír Blahuta

  Kde ma nájdete

  Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: vladimir.blahuta@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

  2013 - Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied -  rigorózne štúdium - učiteľstvo umelecko- výchovných a výchovných predmetov.

  2004 -  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied- bakalárske štúdium - telovýchovný inštruktor.

  2014 - Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici - bakalárske štúdium - urgentná zdravotná starostlivosť.

  2019 -  Medical education and training campus Fort Sam Houston, Texas - Combat medic specialist. Emergency Medical Technician (EMT).

  2020 - U.S. Army John F. Kennedy special warfare center and school Fort Bragg, North Carolina - Special Operations Combat  Medic. TCCC inštruktor.

   

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  od 06/2021 - Výcviková základňa Síl pre špeciálne operácie. Inštruktor zdravotníckej prípravy. 

  od 10/2001 - 5. pluk špeciálneho určenia Žilina.

  od 07/1994 - Slovenské Liečebné Kúpele Pieštany - hotelierske služby.

   

  Členstvá a iné

  2013 - trvá  Klub vojenskéj histórie ČSĽA Piešťany, člen.

  1991 - trvá  Dobrovoľný hasičský zbor Moravany nad Váhom, člen.