prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.

Kde ma nájdete

Fakulta zdravotníctva

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón: +421918 722 172
Email: anna.lesnakova@ku.sk

Profesijná charakteristika

Štúdium:

Vysokoškolské:

Doktorské:

1979    Lekárska fakulta UK, Martin (MUDr.), odbor: všeobecné lekárstvo

Postgraduálne:

1983    atestácia I. stupňa, odbor: vnútorné lekárstvo Lekárska fakulta UK, Martin

1987    atestácia II. stupňa v odbore prenosné choroby: Klinika infektológie a geografickej
medicíny, Bratislava,

2001    atestácia I. stupňa, odbor: všeobecné lekárstvo, Bratislava,

Doktorandské:

Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava, vedný odbor: 51-43-9: Verejné zdravotníctvo

Habilitácia:

2009    Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej  práce Sv.Alžbety, Bratislava odbor: 7.4.2
Verejné zdravotníctvo

Iné:

1989    Doplnkový kurz organizácie a riadenia zdravotníctva, Bratislava

1993    Postgraduálny kurz chemoterapie, Smolenice

1993    Postgraduálny kurz Chemotherapy of infections and malignancies organised, Bratislava

2003    Tematický kurz propedeutika vedeckej práce v medicíne, Bratislava

2004    Medzinárodný kurz z tropických chorôb pre začiatočníkov, Bratislava

2004    Medzinárodný kurz z chemoterapie, Bratislava

2005    Kurz – pokroky z ATB chemoterapie – mimoriadne, Bratislava

2005    Tematický kurz – bioterorizmus, biologické zbrane a verejné zdravotníctvo, Bratislava

2005    20. medzinárodný kurz chemoterapie, Bratislava

2006    16. medzinárodný kurz antimikrobiálnej chemoterapie, Bratislava

2006    Tematický kurz v epidemiológii infekčných chorôb a epidemiologických metód,
Bratislava

2006     Kurz v ATB chemoterapii, Bratislava

2007     Národný kurz v antimikrobiálnej chemoterapii, Bratislava

2007     Školenie – interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000,
Bratislava

2008      Národný kurz v antimikrobiálnej chemoterapii, Bratislava

Odborná prax:

1979 – 1984    sekundárna lekárka  na  internom oddelení, NsP Ružomberok

1984 – 1988    lekárka, infekčné oddelenie, NsP Ružomberok

1988 – 2009    primárka na infekčnom odd., NsP Ružomberok

Od 1.10.2009  prednosta Infektologickej kliniky ÚVN SNP FN v Ružomberku

2002 – 2005    odborný asistent, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku

2005 –             odborný asistent, Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku

1.4.2009-        docent, Katedra verejného zdravotníctva, FZ KU v Ružomberku

Osobitné schopnosti a znalosti:

Cudzie jazyky:  nemecky, rusky – aktívne, anglicky – pasívne

Počítačové znalosti:  Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project)