doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra verejného zdravotníctva

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: 109
  Telefón: +421918 722 068
  Email: sona.hlinkova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  09:00 - 10:00
  Streda
  13:00 - 15:00

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  OSOBNÉ ÚDAJE

  Meno a Priezvisko: doc. RNDr. Soňa HLINKOVÁ, PhD.

  Telefón/fax/e – mail: 0918 722 068 – sona.hlinkova@ku.sk

  Štátna príslušnosť: SR

   

  ODBORNÁ PRAX

  Od – do:   10. 2009 – súčasnosť

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:

  docent - Katedra verejného zdravotníctva (od 09. 2018 – 02.2020, od 07.2021 do súčasnosť), 

  docent – Katedra laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (od. 3.2020 do 6.2021)

  odborný asistent - Katedra verejného zdravotníctva (10. 2009 – 08. 2018),

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: pedagogická činnosť, vedecká, projektová a publikačná činnosť, zástupkyňa vedúceho Katedry verejného zdravotníctva (10. 2009 – 09. 2011)

  Názov a adresa zamestnávateľa: Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Námestie A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok (Slovensko)

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo

   

  Od – do:   2010 – 2012, 2016 - 2017, 2021-2022

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: verejný zdravotník

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: vedenie medzinárodnej prevalenčnej štúdie zameranej na analýzu

  nemocničných infekcií a rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká INICC

  Názov a adresa zamestnávateľa: Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok SNP FN, Generála Miloša Vesela 21, 034 01 Ružomberok

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: nemocničná hygiena, epidemiológia

   

  Od – do:   04.2006–05.2008

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Vedúca mikrobiologického laboratória

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: organizácia prevádzky a ľudských zdrojov mikrobiologického laboratória zameraného na kontrolu potravín

  Názov a adresa zamestnávateľa: Strasburger Siegel, INC., 7249 National Dr # 2, Hanover, Maryland 21076, (USA)

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: mikrobiologické laboratórium, mikrobiológia potravín

   

  Od – do:   01.2005–05.2005

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: virológ

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: diagnostika chrípkových vírusov

  Názov a adresa zamestnávateľa: Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné referenčné centrum pre chrípku,

  Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: mikrobiológia

   

  Od – do:   11.2003–06.2005

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: odborný asistent

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: pedagogická, vedecká, projektová a publikačná činnosť

  Názov a adresa zamestnávateľa: Trnavská Univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava,  (Slovensko)

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo

   

   VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA

  Od – do:  09. 2017

  Názov získanej kvalifikácie: docent 

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Verejné zdravotníctvo

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Nám. 1.mája č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava

   

  Od – do: 2001–2005

  Názov získanej kvalifikácie: PhD.

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Verejné zdravotníctvo

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Trnavská Univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: tretí stupeň vzdelávania

   

  Od – do: 2004

  Názov získanej kvalifikácie: RNDr.

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Laboratórne vyšetrovacie metódy

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Trnavská Univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: rigorózna skúška

   

  Od – do: 1997–2001

  Názov získanej kvalifikácie: Mgr.

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Verejné zdravotníctvo

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Trnavská Univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: druhý stupeň vzdelávania

   

  OSOBNÁ SPôSOBILOSŤ

   Jazyky  / úroveň:

  slovenský jazyk / materinský; anglický jazyk C1; francúzsky jazyk / A1

  Sociálne zručnosti:

  - tímový duch, dobrá schopnosť adaptovať sa na multikulturálne prostredie získaná pracovnými skúsenosťami v zahraničí, dobré komunikačné zručnosti

  Organizačné zručnosti: skúsenosti s vedením 20 – 30 členného tímu 

  Počítačové zručnosti:

  znalosť nástrojov Microsoft OfficeTM (Word, Exel a PowerPoint)

  Ďalšie zručnosti:  

  - vodičský preukaz: kategória B