Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH

  Odborný asistent
  Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH

  Kde ma nájdete

  Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

  Nám. A. Hlinku 48
  03401 Ružomberok

  Kancelária: 314
  Telefón: +421 918 722 179
  Email: imrich.andrasi@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  08:00 - 09:30
  Streda
  13:00 - 14:30

  Prípadne podľa potreby po telefonickom alebo emailovom dohovore.

  Profesijná charakteristika

  Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

  2016 - Ostravská univerzita v Ostrave, Lekárska fakulta, Katedra intenzívnej medicíny a forenzných odborov -  magisterské štúdium, nadväzujúce - intenzívna starostlivosť .

  2012 - Žilinská univerzita Žilina, Fakulta špeciálneho inžinierstva - inžinierske štúdium - záchranné služby.

  2008 - Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce - bakalárske štúdium - urgentná zdravotná starostlivosť .

   

  Špecializačné štúdium

  2020 - 2022 - Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva - Starostlivosť o kriticky chorých - špecializačné štúdium.

  2017 - 2020  - Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce - MPH - špecializačné štúdium.

  2015 - 2016 - Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava - Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti  - špecializačné štúdium.

  2014 - Inštruktor kurzov Prvej pomoci a Neodkladnej podpory životných funkcií - lektorský kurz.

   

  Súčasné a predchádzajúce zamestnania

  od 01/2022 - ÚVN SNP Ružomberok - FN - zdravotnícky záchranár.

  od 09/2021 - Fakulta zdravotníctva, KU Ružomberok - prodekan pre kvalitu a mobility.

  od 10/2017 - Fakulta zdravotníctva, KU Ružomberok, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti – odborný asistent, tajomník katedry. 

  2019 - 2021  Katolícka univerzita v Ružomberku - prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility.

  2017 - 2021  Fakulta zdravotníctva, KU Ružomberok - prodekan pre výchovu a vzdelávanie.

  2016 - 2017  ÚVN SNP Ružomberok - FN - zdravotná sestra a zdravotnícky záchranár.

  2012 - 2017  Fakulta zdravotníctva, KU Ružomberok, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti - asistent, tajomník katedry.

  2010 - 2012  Fakulta zdravotníctva, KU Ružomberok, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti  – lektor.

  2010 - 2012  Nemocnica Poprad a.s. – zdravotnícky záchranár.

  2008 - 2009  Stredná zdravotnícka škola – Kukučínova, Košice – stredoškolský pedagóg predmetu Záchranná služba.

  2008 - 2010  Záchranná služba Košice – manažér zdravotníckeho vzdelávania.

  1997 - 2007  AIR TRANSPORTE EUROPE s.r.o. letecká záchranná služba – zdravotnícky záchranár – špecialista, operátor, vedúci záchranár stanice.

  2005 - 2006  Emergency Medical Service s.r.o. – zdravotnícky záchranár.

  1998 - 1999  NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy – zdravotná sestra OAIM.

  1993 - 1998  Nemocnica Poprad - zdravotná sestra,/zdravotnícky záchranár OAIM/OUM.

   

  Členstvá a iné

  2021 - trvá  Ministertvo zdravotníctva SR - hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre zdravotnícke záchranárstvo. 

  2021 - trvá  Štátny pedagogický ústav - člen ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb. 

  2021 - trvá   Vedecká rada Liptovského múzea Ružomberok - externý člen.

  2020 - trvá   Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu - člen pracovnej skupiny odborov vzdelávania Zdravotníctvo. 

  2017 - trvá   Vedecká rada Fakulty zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku - člen. 

  2017 - trvá  Slovenská komora zdravotníckych záchranárov - člen prezídia a genereálny sekretár SKZZ. 

  2017 - 2022  Ministerstvo zdravotníctva SR,  Sekcia zdravia - krajský odborník pre zdravotnícke záchranárstvo Prešovského samosprávneho kraja.