Výsledok výberového konania CZ 01094/2024 FZ na základe zákona 131/2022 §77 ods. 8 vyhláseného 23.4.2024

  Odbor 46. Zdravotnícke vedy, funkčné miesto docent

  Zoznam členov výberovej komisie:

  Doc. MUDr. Milan Minárik, PhD., (funkčné miesto profesor)

  prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

  prof. MUDr. Oto Masár, CSc.

  prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

  doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD., mim. prof.

  Richard Stehlík (zástupca študentov, bez hlasovacieho práva)

   

  Počet uchádzačov: 1

  Údaje uchádzačov v rozsahu podľa § 76 ods.10 písm. a) zákona o vysokých školách, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas:

   

  Vybraný uchádzač: doc. MUDr.Viliam Žilínek, CSc., rod. Žilínek, nar.1955

  • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 3 stupňa (CSc.)
  • Ďalšie vzdelávanie: špecializácia I.st. a II. st. pediatria, habilitácia v odbore pediatria
  • Priebeh zamestnaní: NsP Skalica, LF UK Bratislava, VITAE, a.s. Bratislava, Detská fakultná nemocnica Bratislava, ÚVN SNP, FN Ružomberok, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku- docent
  • Údaje o odbornom zameraní: detský lekár
  • Údaje o publikačnej činnosti: počet výstupov: 36 publikácií, Web of Science/Scopus: 8
  • Ohlasy na vedeckú činnosť: 36 citácií Web of Science/Scopus:13
  • Počet doktorandov: -

  Názov študijného odboru v ktorom má uchádzač pôsobiť: zdravotnícke vedy (urgentná zdravotná starostlivosť)

   

  Odbor 46. Zdravotnícke vedy, funkčné miesto profesor

  Vybraný uchádzač: prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., nar.1954

  • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 3 stupňa (PhD.)
  • Ďalšie vzdelávanie: špecializácia I. st. – vnútorné lekárstvo, II. s. prenosné choroby, habilitácia a inaugurácia v odbore verejné zdravotníctvo
  • Priebeh zamestnaní: ÚVN SNP- FN v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku - profesor
  • Údaje o odbornom zameraní: infektológia
  • Údaje o publikačnej činnosti: počet výstupov: 75, publikácie Web of Science/Scopus: 42
  • Ohlasy na vedeckú činnosť: 348, z toho ohlasy vo Web of Science/Scopus: 47
  • Počet doktorandov: 5

   

  Názov študijného odboru v ktorom má uchádzačka pôsobiť: zdravotnícke vedy (fyzioterapia)

   

   

   

  Odbor 43. Verejné zdravotníctvo, funkčné miesto docent

  Zoznam členov výberovej komisie:

  prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.

  prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

  prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

  doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.

  doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH

  Richard Stehlík (zástupca študentov, bez hlasovacieho práva)

   

  Počet uchádzačov: 1

  Údaje uchádzačov v rozsahu podľa § 76 ods.10 písm. a) zákona o vysokých školách, ktorí na uverejnenie svojich údajov udelili súhlas:

  Vybraný uchádzač: doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., rod. Špecíková, nar.1953

  • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 3 stupňa (PhD.)
  • Ďalšie vzdelávanie: špecializácia v hygiene a epidemiológii, špecializácia v hygiene práce a pracovnom lekárstve, habilitácia v odbore verejné zdravotníctvo
  • Priebeh zamestnaní: Okresná hygienická stanica, OÚNZ, Mělník, Krajská hygienická stanica, KÚNZ Banská Bystrica, RÚVZ Banská Bystrica - trvá, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku- docent
  • Údaje o odbornom zameraní: lekár – verejné zdravotníctvo
  • Údaje o publikačnej činnosti: počet výstupov : 422 z toho publikácií Web of Science/Scopus 141
  • Ohlasy na vedeckú činnosť: 8956 citácií Web of Sciences
  • Počet doktorandov: 7

  Názov študijného odboru v ktorom má uchádzačka pôsobiť: verejné zdravotníctvo