Doplňujúce voľby do AS FZ KU - študentská časť

  Doplňujúce voľby do AS FZ KU na funkciu člena AS FZ KU - študentská časť akademickej obce FZ KU v Ružomberku
  Doplňujúce voľby do AS FZ KU - študentská časť

  AS FZ KU v Ružomberku na svojom 5. zasadnutí dňa 23. marca 2022 Uznesením č. 35/2022 vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FZ KU, a to na jedno uvoľnené miesto za študentskú časť AO FZ KU.
  Doplňujúce voľby budú prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:


  dátum a miesto konania doplňujúcich volieb na FZ KU: dňa 5. máj 2022 v čase od 9:00 do 14:00 hod., online prostredníctvom IS/AIS2,
  navrhovanie kandidátov: do 28. apríla 2022, 12:00 hod. Návrhové lístky je možné odovzdať v zalepenej obálke s označením „Doplňujúce voľby do AS KU“ osobne predsedníčke volebnej komisie, alebo na dekanáte FZ KU v zalepenej obálke s označením „Doplňujúce voľby do AS KU“ resp. doporučeným listom na adresu: PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok, zalepenú obálku označiť „Doplňujúce voľby do AS KU“. Návrhové lístky budú k dispozícii na vrátnici, na dekanáte FZ KU, na web stránke FZ KU a u členov študentskej časti AS FZ KU. Návrhové lístky, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 28. apríli po 12:00 hod., nebudú akceptované,


  • zverejnenie mien platne navrhnutých kandidátov 29. apríla 2022 do 16:00 hod.,
  • zvolený je kandidát, ktorý dostal najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje žreb,
  • volebná komisia odošle zápisnicu predsedníčke AS FZ KU najneskôr v nasledujúci pracovný deň od ukončenia volieb,
  • výsledky volieb zverejní volebná komisia na webovom sídle a vývesných tabuliach FZ KU najneskôr v nasledujúci pracovný deň od ukončenia volieb.


  Pre zabezpečenie a realizáciu volieb AS FZ KU schvaľuje volebnú komisiu v nasledovnom zložení:

  Predseda: PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
  Členovia: Lucia Belicajová, Timea Spišáková


  V Ružomberku, 23. marec 2022

   

  Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS FZ KU konštatuje, že navrhovanie kandidátov prebehlo v súlade s oznámením o vyhlásení doplňujúcich volieb do AS FZ KU – študentská časť. Do volieb bola právoplatne navrhnutá nasledovná kandidátka:

  Natália Ridošková – 1. ročník Rádiologická technika

   

  V Ružomberku, 28.4.2022

   

  Za člena AS FZ KU- študentská časť,  v súlade so Zásadami volieb bola zvolená:

  Natália Ridošková

  Volebná komisia AS FZ KU týmto považuje doplňujúce voľby do AS  FZ KU- študentská časť  za ukončené.

   

  Ružomberok, 5.5. 2022