Rovesnícke vzdelávanie pri precvičovaní prvej pomoci

    17. marca 2023
    Rovesnícke vzdelávanie pri precvičovaní prvej pomoci

    Disponovať vedomosťami a zručnosťami v oblasti laickej prvej pomoci je pre budúcich učiteľov veľmi dôležité. Veď množstvo náhlych stavov sa môže udiať nielen priamo v školskej triede, ale aj na telesnej výchove, exkurziách, výletoch a podobne. Je preto vynikajúce, že všetky učiteľské študijné programy na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) majú vo svojom obsahu zakomponovanú aj túto oblasť. MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD. z Katedry biológie a ekológie PF KU prišla s iniciatívou využiť rovesnícke vzdelávanie na precvičovanie prvej pomoci u študentov – budúcich učiteľov. PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA z Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU) túto iniciatívu veľmi uvítala, veď práve kooperácia, vzájomné obohacovanie sa a výmena skúseností, či doslova „sieťovanie“ jednotlivých súčastí KU je to, o čo sa snažila aj počas svojho pôsobenia vo funkcii prorektorky pre vzdelávanie. Oslovila preto študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme k participácii na precvičovaní prvej pomoci u svojich „kolegov“ – študentov z PF KU. Študenti 2. ročníka Lukáš Bariak, Jozef Timotej Cebuľák, Kristína Dzuriaková, Alžbeta Guothová, Michaela Kľučiarová, Michaela Kubalová a Natália Zjícová si najprv pod vedením Mariany Magerčiakovej zopakovali správne postupy pri poskytovaní prvej pomoci, aby 17. marca 2023 mohli odovzdať svoje skúsenosti na PF KU. Precvičovanie v Aule sv. Jána Pavla II. bolo zamerané na kardiopulmonálnu resuscitáciu u detí aj dospelých, Gordonov a Heimlichov manéver, ako aj na zastavenie krvácania, fixáciu zlomenín, stabilizovanú polohu pri bezvedomí neúrazového pôvodu a použitie automatického externého defibrilátora (AED). Gabriela Hrkľová po aktivite uviedla, že „študenti ošetrovateľstva boli erudovaní, ochotní a veľmi pozitívne hodnotili záujem budúcich učiteľov o prvú pomoc. Je to veľmi dobrá vec pre všeobecnú osvetu“. Obidve vedecko-pedagogické pracovníčky chcú v tejto iniciatíve pokračovať a najbližšie sa aktivita rovnakého zamerania uskutoční už v apríli.