Rozhodnutie dekana o organizácii štúdia v letnom semestri AR 2021/2022

  na FZ KU

  Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu a očakávaný zhoršujúci sa
  vývoj súvisiaci s nástupom ďalšej vlny pandémie ochorenia COVID-19, Fakulta zdravotníctva
  Katolíckej univerzity v Ružomberku v letnom semestri AR 2021/2022, začínajúcom 7. 2. 2022,
  pokračuje v kombinovanej metóde štúdia až do odvolania. Prednášky, semináre a cvičenia,
  okrem cvičení v laboratórnych podmienkach, budú prebiehať dištančnou metódou štúdia.
  Cvičenia v laboratórnych podmienkach na FZ KU, na ktorých je nutná osobná účasť študentov
  (Ošetrovateľské techniky, a pod.), budú prebiehať prezenčnou metódou štúdia. Tieto cvičenia sa
  budú realizovať pri dodržaní prísnych epidemiologických opatrení.

  Klinické cvičenia a súvislá odborná prax v zdravotníckych zariadeniach budú prebiehať
  za dodržania prísnych epidemiologických opatrení a podľa podmienok vstupu na pracovisko,
  určených jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami.

  Na základe žiadosti ministra zdravotníctva SR o spoluprácu pri plnení úloh vyplývajúcich
  z Uznesenia Vlády SR č. 789/2021 zo dňa 22. decembra 2021 k návrhu na vytvorenie núdzových
  zdravotníckych zariadení v čase humanitárnej katastrofy v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie
  v Slovenskej republike, týkajúcich sa zabezpečenia pomoci študentov študijného odboru
  ošetrovateľstvo vybraným zdravotníckym zariadeniam, bude výučba študentov 2. ročníka
  študijného odboru ošetrovateľstva v letnom semestri AR 2021/2022 zahájená 1. 2. 2022.
  Od tohto dátumu bude prebiehať súvislá odborná prax do odvolania na výučbových
  základniach FZ KU a podľa potreby aj v núdzových zdravotníckych zariadeniach podľa
  pokynov MZ SR.