Stretnutie expertov medzinárodného projektu ASEB - Active Seniors Educations withouth Barriers

  23. - 24. novembra 2021
  Stretnutie expertov medzinárodného projektu ASEB - Active Seniors Educations withouth Barriers

  Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Katedrou hudby na Pedagogickej fakulte KU sa v septembri roku 2020 stala súčasťou medzinárodného projektu Aktívne bezbariérové vzdelávanie pre seniorov (ASEB), ktorého hlavným riešiteľom je Ostravská univerzita v Ostrave. Ďalšími partnermi sú dve portugalské inštitúcie – Seniorská Univerzita vo Ferreira do Zêzere (Universidade Sénior de Ferreira do Zêzere) a Asociačná sieť univerzít tretieho veku (RUTIS – Associação Rede de Universidades da Terceira Idade) so sídlom v Porte. Do projektu sú zapojení manažéri, ekonómovia, technici, hudobní odborníci a experti z oblasti kultúrneho dedičstva zo všetkých štyroch inštitúcií, ktorí pracujú pod dohľadom gestorky a hlavnej koordinátorky projektu Ing. Zdeňky Telnarovej, Ph.D. z Ostravskej univerzity. Účastníkmi projektu za slovenskú stranu sú doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD., Ing. Jana Husarčíková, PhDr. Marcela Ižová, PhD., doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD., doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD., PaedDr. Martina Krušinská, PhD., Mgr. art. Janka Klimeková, PhD. a prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. Cieľom projektu je vytvoriť systém inkluzívneho vzdelávania seniorov s využitím informačných technológií a neverbálnej komunikácie pomocou hudby.

   

  V dňoch 23. - 24. novembra 2021 sa v Organovej sieni Dekanátu FZ KU uskutočnilo plánované pracovné stretnutie manažérov, lektorov a hudobných expertov zo všetkých partnerských krajín, na ktorom sa hodnotili splnené úlohy projektu a upresnila sa realizácia ďalších výstupov. Doterajšie plnenie úloh zo strany slovenského partnera boli hodnotené veľmi pozitívne, pričom osobitne bolo vyzdvihnuté príkladné dodržiavanie stanovených termínov. Medzi zrealizované výstupy patrí vytvorenie spoločnej internetovej platformy na zdieľanie informácií a vzájomnú komunikáciu, vypracovanie spoločného metodického postupu pre seniorské zbory v dvoch verziách, vytvorenie e-learningových kurzov o kultúrnom dedičstve každej partnerskej krajiny v troch jazykových mutáciách a príprava originálneho medzinárodného spevníka pre spoločné vzdelávanie. V nasledujúcom roku riešenia bude prebiehať pilotáž, t. j. implementácia pripravených dokumentov do praxe v seniorskom prostredí a príprava vybraných seniorov zo všetkých partnerských krajín na záverečný výstup v septembri roku 2022 vo forme medzinárodného koncertu. Všetci zúčastnení experti na záver stretnutia skonštatovali veľmi dobrý priebeh riešenia projektu napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii a ocenili doterajší prínos vzájomnej medzinárodnej spolupráce.

  Janka Bednáriková