doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH

  Kde ma nájdete

  Katedra verejného zdravotníctva

  Nám. A. Hlinku 60
  03401 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 722 177
  Email: vladimir.littva@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  14:40 - 15:30
  Štvrtok
  13:30 - 14:30

  Profesijná charakteristika

  Osobné údaje

  Meno a Priezvisko: Vladimír Littva

  Telefón/fax/e – mail: +421 918 722 177 / +421 44 43 04 316 / littva@ku.sk

  Štátna príslušnosť: Slovenská republika

  Dátum narodenia: 17.07.1969

  Odborná prax

  Od – do: Od Júla 2005 - doteraz

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Vysokoškolský pedagóg, prodekan Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku pre vedu a výskum

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: Vyučovanie študentov, administratívna činnosť, práca na projektoch

  Názov a adresa zamestnávateľa: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 48, SK-034 01 Ružomberok, Slovenská republika, Webová stránka: www.ku.sk, E-mail: dekanat@fz.ku.sk

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Vysokoškolské vzdelávanie v zdravotníckych nemedicínskych odboroch

  Od – do: Január 2001 – Júl 2005

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Správca farnosti sv. Cyrila a Metoda v Montreale, Kanada

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: Duchovné a ekonomické vedenie farnosti, práca s ľuďmi, sociálna a spoločenská práca pre spoločenstvo.

  Názov a adresa zamestnávateľa: Sts. Cyril & Method Parish, 7187 2nd Avenue, Montreal (QC) H2A 3G8, Kanada, Tel: (514) 721-1551

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Duchovné vedenie ľudí, ekonomické vedenie farnosti, usporadúvanie spoločenských podujatí.

  Od – do: Január 2004 – Máj 2005

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Vysokoškolský pedagóg, profesor filozofie na Ľ Institut de formation théologique de Montreal, Kanada affilié à ľ Université pontificale du Lateran

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: Vyučovanie študentov

  Názov a adresa zamestnávateľa: Ľ Institut de formation théologique de Montreal, 2065 rue Sherbrooke Ouest, Montréal, (QC),

  H3H 1G6, Kanada, Webová stránka: www.gsdm.qc.ca, Tel: 1 514 935-1169

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Vysokoškolské vzdelávanie v teológii a filozofii

  Od – do: Júl 1992 – November 2000

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Rímsko-katolícky duchovný

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: Duchovné a ekonomické vedenie farnosti, práca s ľuďmi, sociálna a spoločenská práca pre spoločenstvo.

  Názov a adresa zamestnávateľa: Biskupský úrad, Spišská Kapitula 9, P. O. Box 22, 053 04 Spišské Podhradie, Slovensko, Tel.: + 421 53 454 11 36, Fax: +421 53 450 22 08, Webová stránka: www.kapitula.sk, E-mail: biskupstvo@kapitula.sk

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Duchovné vedenie ľudí, ekonomické vedenie farnosti, usporadúvanie spoločenských podujatí.

  Od – do: September 1997 – Júl 1998

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Odborný asistent na Katecheticko - pedagogickej fakulte v Ružomberku

  Hlavné činnosti a zodpovednosť: Vyučovanie študentov, príprava študijných materiálov

  Názov a adresa zamestnávateľa: Teraz: Katolícka Univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, SK - 034 01 Ružomberok, Slovensko, Webová stránka: www.ku.sk

  Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Vysokoškolské vzdelávanie v teológii a filozofii

  VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

  Od – do: August 2009

  Názov získanej kvalifikácie: Vedecko-pedagogický titul docent v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Bioetika a zdravotnícka etika

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Palackého č. 1, P. O. Box 104, SK – 810 00, Bratislava, Slovensko, Webová stránka: www.vssvalzbety.sk

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: Národná klasifikácia : Vedecko-pedagogický titul docent v odbore 7.4.2. Verejné zdravotníctvo, Medzinárodná klasifikácia: ISCED – Level 6, 72 Public Health Services

  Od – do: September 2006 - Jún 2009

  Názov získanej kvalifikácie: Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - MPH

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Zdravotnícka Etika, Epidemiológia, Manažment v zdravotníctve, Legislatíva v zdravotníctve, Prevencia, Hygiena, Psychológia, Štatistika, Ochrana zdravia pri práci

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Limbová 12, SK - 833 03, Bratislava, Slovensko, Webová stránka: www.szu.sk, tel.: 02/547 92 072, E-mail: dekanat.fvz@szu.sk

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: Národná klasifikácia : Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania titul Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – MPH.

  Medzinárodná klasifikácia: ISCED – Level 5B, 72 Public Health Services

  Od – do: September 1999 - Apríl 2004

  Názov získanej kvalifikácie: Doktor filozofie PhD. V odbore Dejiny filozofie

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Dejiny filozofie Starovek, Dejiny filozofie Stredovek, Dejiny filozofie Novovek, Teória poznania, Filozofia prírody, Filozofia kultúry, Metafyzika, Filozofia náboženstva, Metodológia vied, Logika

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Katolicki uniwersytet Lubelski, Widzial filozofii, Al. Racławickie 14, PL - 20-950, Lublin, Poland, tel. 081 445 4251, Webová stránka: www.kul.pl

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: Národná klasifikácia : Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, Vedecko-pedagogický titul filozofie doktor – PhD. v odbore Dejiny filozofie, Medzinárodná klasifikácia: ISCED – Level 5A, 22 Humanities

  Od – do: September 1995 – September 1999

  Názov získanej kvalifikácie: Magister filozofie

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Dejiny filozofie Starovek, Dejiny filozofie Stredovek, Dejiny filozofie Novovek, Teória poznania, Filozofia prírody, Filozofia kultúry, Metafyzika, Filozofia náboženstva, Metodológia vied, Logika

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Katolicki uniwersytet Lubelski, Widzial filozofii, Al. Racławickie 14, PL - 20-950, Lublin, Poland, tel. 081 445 4251, Webová stránka: www.kul.pl

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: Národná klasifikácia : Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania titul magister filozofie – Mgr. v odbore Dejiny filozofie, Medzinárodná klasifikácia: ISCED – Level 5B, 22 Humanities

  Od – do: September 1987 – Jún 1992

  Názov získanej kvalifikácie: Magister teológie

  n

  Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Dejiny filozofie, Teória poznania, Filozofia prírody, Ontológia, Psychológia, Logika, Pastorálna teológia, Cirkevné dejiny, Cirkevné právo, Dogmatika, Klasické jazyky: latinčina, gréčtina a hebrejčina, Biblické vedy: Starý zákon, Nový zákon, Hermeneutika, Dejiny umenia

  Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka Cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta, Kapitulská 26, SK - 814 58, Bratislava, Slovensko, Webová stránka: www.frcth.uniba.sk, E-mail: sd@frcth.uniba.sk

  Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: Národná klasifikácia : Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania titul magister teológie – Mgr. v odbore Katolícka teológia, Medzinárodná klasifikácia: ISCED – Level 5B, 22 Humanities

  Osobná spôsobilosť

  JAZYK(Y)/ÚROVEŇ: (Úroveň podľa Európskeho referenčného rámca)

  n

  Materinský jazyk

  Slovenčina

  Ďalšie jazyky

  Sebahodnotenie

  Porozumenie

  Hovorenie

  Písanie

  Európska úroveň (pozn.)

  Počúvanie

  Čítanie

  Ústna interakcia

  Samostatný ústny prejav

  Angličtina

  (C2)

  Skúsený používateľ

  (C2)

  Skúsený používateľ

  (C1)

  Skúsený používateľ

  (C2)

  Skúsený používateľ

  (C1)

  Skúsený používateľ

  Francúzština

  (C2)

  Skúsený používateľ

  (C2)

  Skúsený používateľ

  (C1)

  Skúsený používateľ

  (C1)

  Skúsený používateľ

  (B2)

  Samostatný používateľ

  Poľština

  (C2)

  Skúsený používateľ

  (C2)

  Skúsený používateľ

  (B2)

  Samostatný používateľ

  (B2)

  Samostatný používateľ

  (B2)

  Samostatný používateľ

  Ruština

  (B2)

  Samostatný používateľ

  (B2)

  Samostatný používateľ

  (B1)

  Samostatný používateľ

  (B1)

  Samostatný používateľ

  (A2)

  Používateľ základného jazyka

  Taliančina

  n

  (B1)

  Samostatný používateľ

  (B2)

  Samostatný používateľ

  (B1)

  Samostatný používateľ

  (B1)

  Samostatný používateľ

  (A2)

  Používateľ základného jazyka

  (pozn.) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

  SOCIÁLNE ZRUČNOSTI:

  Schopnosť pracovať s ľuďmi – získaná počas pôsobenia ako duchovný - kňaz.

  Otvorený prístup k ľuďom a riešeniu problémov, vodcovské schopnosti – získané doma i v zahraničí počas praxe.

  Výborná schopnosť adaptovať sa do nových podmienok, ako aj schopnosť prispôsobiť sa iným kultúram – vychádza z pobytov a pôsobenia v zahraničí.

  výborné komunikačné znalosti a vyakcentovaná schopnosť verejne vystupovať získaná verejným vystupovaním nielen počas štúdií, ale aj počas praxe.

  ORGANIZAČNÉ ZRUČNOSTI:

  Zmysel pre poriadok a organizovanosť – som zodpovedný za tím ľudí pracujúcich na projektovej činnosti fakulty. Organizoval som množstvo podujatí – vedeckých, sociálnych, spoločenských i náboženských.

  Aplikujem teoretické znalosti získané počas štúdiá do praxe.

  POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI:

  Dobrá znalosť programov: Word, Excel, Power Point, Open Office a Adobe Reader.

  Prehliadavače a vyhľadávanie na internete: Internet Explorer, Modzila

  Nadobudnuté IT Montreal, Kanada

  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

  Som držiteľom vodičského preukazu skupín: B1,B, AM