Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Jozefa Horváta

  Oznamujeme, že sa dňa 30. augusta 2023 o 10.00 hod. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda

  Mgr. Jozefa Horváta

  Téma dizertačnej práce:  Zborové skladby Ēriksa Ešenvaldsa a návrh metodických postupov pre ich naštudovanie so speváckym zborom

  Študijný program:  Didaktika hudby  
  Študijný odbor:  38. Učiteľstvo a pedagogické vedy  

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.