Výberové konanie na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku vyhlásené 29.3.2022 (PED/3057/2022)

  (PED/3057/2022)

  Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:


  • 1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na špeciálnu pedagogiku – pracovisko Ružomberok.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent.
  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť z príslušnej oblasti, pedagogická prax min 5 rokov, splnenie kritérií na obsadzovanie miest docentov a profesorov na KU v Ružomberku.

  • 2 funkčné miesta docenta pre študijný odbor 8. Ekonómia a manažment – pracovisko Ružomberok.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul docent alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť z príslušnej oblasti, pedagogická prax min 5 rokov, splnenie kritérií na obsadzovanie miest docentov a profesorov na KU v Ružomberku.

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl profesor – 11. platová trieda, docent – 10. platová trieda).

  Termín nástupu: po vzájomnej dohode.

  Požadované doklady: prihláška do výberového konania, štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností, resp. akademických hodností, prehľad plnenia konkrétnych podmienok výberového konania na obsadzovanie miest docentov a profesorov na PF KU v RK (vyplnená tabuľka zo stránky https://www.ku.sk/fakulty- katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/fakulta/uradna-vyveska/vyberove-konania/obsadzovanie-miest-docentov-a-profesorov.html - počet výstupov + konkrétne výstupy k jednotlivým bodom), VÚPCH a výpis z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).

  Požadované doklady zasielajte do 19. 04. 2022 na adresu: Dekanát Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Obálku označte heslom ,,Výberové konanie PF KU – číslo odboru a zameranie”. Prihlášky zaslané e-mailom nebudú akceptované.

   

  PaedDr. Peter Krška, PhD.
  dekan Pedagogickej fakulty