Výberové konanie na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku vyhlásené 22.4.2022 (PED/4599/2022)

  (PED/4599/2022)

  Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

  1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 41. Vedy o umení a kultúre – pracovisko Ružomberok,
  2 funkčné miesta docenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na matematiku) – pracovisko Ružomberok,
  2 funkčné miesta docenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na taliansky jazyk a literatúru) – pracovisko Ružomberok,
  2 funkčné miesta docenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na ruský jazyk a literatúru) – pracovisko Ružomberok,
  2 funkčné miesta docenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na špeciálnu pedagogiku) – pracovisko Ružomberok,
  3 funkčné miesta docenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na pedagogiku) – pracovisko Ružomberok,
  1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na predškolskú a elementárnu pedagogiku) – pracovisko Ružomberok,
  1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na odborovú didaktiku náboženskej výchovy) – pracovisko Ružomberok.
  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul tretieho stupňa alebo titul docent.

  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť z príslušnej oblasti, pedagogická prax min 5 rokov, splnenie kritérií na obsadzovanie miest docentov a profesorov na KU v Ružomberku.

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl docent – 10. platová trieda).
  Termín nástupu: po vzájomnej dohode.

  Požadované doklady: prihláška do výberového konania, štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností, resp. akademických hodností, prehľad plnenia konkrétnych podmienok výberového konania na obsadzovanie miest docentov a profesorov na PF KU v RK (vyplnená tabuľka zo stránky https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/fakulta/uradna-vyveska/vyberove-konania/obsadzovanie-miest-docentov-a-profesorov.html - počet výstupov + konkrétne výstupy k jednotlivým bodom), VÚPCH a výpis z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).

  Požadované doklady zasielajte do 16. 05. 2022 na adresu: Dekanát Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Obálku označte heslom ,,Výberové konanie PF KU – číslo odboru a zameranie”. Prihlášky zaslané e-mailom nebudú akceptované.


  PaedDr. Peter Krška, PhD.
  dekan Pedagogickej fakulty