Sekretariát dekana

 

Personálne a mzdové oddelenie

Mgr. Zuzana Kuráňová

Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

 

Referát pre kvalitu a akreditáciu

 Edičné oddelenie

Referát pre vedu a umenie

Mgr. Monika Bírošová

Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

Referent pre projekty:

Ing. Jana Chovancová

Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

Referát pre výchovu a vzdelávanie

 

Študijné oddelenie

vedúca študijného oddelenia:

fakultný správca AiS2: 

 

 

Referát pre zahraničné vzťahy a public relation

                        

Ekonomické oddelenie

 

Podateľňa

 

Stredisko informačných technológií

Mgr. Jozef Čisarik

Stredisko informačných technológií PF KU

 

Pedagogické a odborné praxe

PaedDr. Jana Mastišová PhD.

Koordinátor a metodik pedagogickej praxe, Odborná asistentka

 

Fakultný koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

 

Prevádzkovo technické oddelenie

  Mgr. Ľubomíra Serafínová
  Mária Bakošová
  Zdena Glembová
  Iveta Halahijová
  Lenka Kačníková
  Ľudmila Maďarová
  Eva Mičová
  Anna Fričová
  Anna Králová
  Milan Mertinyák
  Tibor Kubala
  Zdenka Ševčíková