Predseda vedeckej rady:

  PaedDr. Peter Krška, PhD., predseda VR PF KU
  (športová edukológia)


  Externí členovia:

  prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
  (matematika, Katedra školskej didaktiky, Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom)

  prof. PhDr. Jana Levická, PhD.
  (sociálna práca, Katedra sociálnych služieb a poradenstva, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

  prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.
  (pedagogika, Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

  doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD.
  (športová edukológia, Katedra športovej kinantropológie, Fakulta športu, Prešovská unieverzita v Prešove)

  dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD., Ing-Paed IGIP
  (učiteľstvo a pedagogické vedy, Katedra školskej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)

  prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA
  (všeobecná didaktika, Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín,  Pedagogická fakulta, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem)

  prof. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
  (hudobná veda, Hudební katedra, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)

  doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.
  (učiteľstvo a pedagogické vedy, Katedra špeciálnej a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem)


  Interní členovia:

  prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.
  (hudobná veda, didaktika hudby)

  prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.
  (výtvarné umenie)

  prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
  (odborová didaktika, katolícka teológia)

  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  (učiteľstvo a pedagogické vedy)

  prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
  (sociálna práca)

  prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.
  (chémia)

  doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
  (geografia)

  doc. Ing. Igor Černák, PhD.
  (informatika)

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
  (biológia a ekológia)

  prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  (pedagogika)

  doc. Andrey Kraev, CSc.
  (ruský jazyk)

  doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.
  (matematika)

  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
  (sociálna práca)

  doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
  (hudobná veda, didaktika hudby)

  O vedeckej rade

  Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce verejnej vysokej školy, ktorej je fakulta súčasťou. Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan, ktorý je zároveň predsedom vedeckej rady. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.

  Kompetencia: (§ 30 Zákona o vysokých školách): Pôsobnosť vedeckej rady fakulty

  (1) Vedecká rada fakulty
  a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy,
  b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,
  c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na rokovanie vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia študentov určení študentskou časťou akademického senátu fakulty,
  d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3); schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4,
  e) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,
  f) prerokúva návrhy na udelenie titulu "docent" a rozhoduje o ich výsledku,
  g) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy na vymenovanie
  profesorov,
  h) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy všeobecné kritériá na
  obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte,
  i) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte,
  j) prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov (§ 79),
  k) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty.
  (2) Vedecká rada fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady fakulty.