Predseda vedeckej rady:

  PaedDr. Peter Krška, PhD., predseda VR PF KU
  (športová edukológia)


  Externí členovia:

  prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
  (matematika, Katedra školskej didaktiky, Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom)

  prof. PhDr. Jana Levická, PhD.
  (sociálna práca, Katedra sociálnych služieb a poradenstva, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

  prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.
  (pedagogika, Katedra pedagogiky a andragogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

  doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD.
  (športová edukológia, Katedra športovej kinantropológie, Fakulta športu, Prešovská unieverzita v Prešove)

  dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD., Ing-Paed IGIP
  (učiteľstvo a pedagogické vedy, Katedra školskej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)

  prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA
  (všeobecná didaktika, Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín,  Pedagogická fakulta, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem)

  prof. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
  (hudobná veda, Hudební katedra, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)

  doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.
  (učiteľstvo a pedagogické vedy, Katedra špeciálnej a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem)


  Interní členovia:

  prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.
  (hudobná veda, didaktika hudby)

  prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.
  (výtvarné umenie)

  prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
  (odborová didaktika, katolícka teológia)

  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  (učiteľstvo a pedagogické vedy)

  prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
  (sociálna práca)

  prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.
  (chémia)

  doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
  (geografia)

  doc. Ing. Igor Černák, PhD.
  (informatika)

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
  (biológia a ekológia)

  prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  (pedagogika)

  doc. Andrey Kraev, CSc.
  (ruský jazyk)

  doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.
  (matematika)

  doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
  (sociálna práca)

  prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
  (manažment)

  doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
  (hudobná veda, didaktika hudby)