Vedecké časopisy

  Vedecké časopisy vydávané na Pedagogickej fakulte KU
  Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae In Ružomberok

  Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae In Ružomberok

  O ČASOPISE

  Disputationes Scientificae je recenzovaný vedecký časopis Katolíckej univerzity, ktorý existuje od roku 2001.
  Disputationes Scientificae chce splniť kritériá a návrhy obsahových a formálnych kritérií a posunúť sa do databáz impaktných nadnárodných odborných a vedeckých časopisov. Časopis je vnímaný ako otvorený a komunikujúci, je súčasťou súčasného vedeckého myslenia v oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied. Problematika časopisu osciluje okolo najnovších problémov a otázok vo vzťahu k všetkým aspektom a obdobiam ľudského života, aplikácie do praxe, vzdelávacej politiky a manažmentu škôl. Disputationes Scientificae vychádza štyrikrát do roka.

  Časopis je zaregistrovaný v medzinárodných databázach CEEOL, DOI CROSSREF

   

  Webstránka časopisu

  Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok

  O ČASOPISE

  je vedecký recenzovaný časopis, ktorý je obsahovo zameraný na pedagogické vedy. Je vydávaný Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku od roku 2002. Od roku 2011 má pravidelnú periodicitu 5x ročne. Evidovanie periodika bolo vykonané Ministerstvom kultúry SR podľa §11 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časopis je zaradený do medzinárodnej databázy International Standard Serial Number.
  Vedecké štúdie poskytujú priestor pre pôvodné vedecké a odborné práce z oblasti základného a aplikovaného výskumu. Hlavným cieľom je publikovať výsledky vedeckého výskumu v oblasti pedagogických vied, ktoré sú reakciou na neustály rozvoj v danej vednej oblasti. Štúdie z oblasti pedagogiky, ktoré sú v ňom publikované musia spĺňať kritéria vedeckosti – predstaviť problematiku v odborno-vedeckých diskusiách, prinášať nové poznatky s nastolenou problematikou a najmä predložiť jej inovatívne riešenie.
  Jazyk vydávania periodika je: slovenský, (vedecké štúdie sú zostavované v slovenskom jazyku, ale niektoré publikované štúdie zahraničných autorov vychádzajú v jazyku ich krajiny: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, česky, poľsky, španielsky).

  Časopis je zaregistrovaný v medzinárodných databázach ERIH+, CEEOL, DOI CROSSREF

   

  Webstránka časopisu

  Reflexie, Kompendium teórie a praxe podnikania

  Reflexie, Kompendium teórie a praxe podnikania

  O ČASOPISE

  Vedecký časopis REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania prináša, ako je zrejmé z jeho titulu – praxou overenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi. Prvých 5 rokov sa venoval predovšetkým oblasti výkonnosti podniku prostredníctvom modelu štyroch vyvážených perspektív Balanced scorecard (BSC – finančná perspektíva, zákaznícka perspektíva, perspektíva interných podnikových procesov a perspektíva učenia sa a rastu), čo je moderný nástroj strategického manažmentu z deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, ktorý bol v nultých rokoch dvadsiateho prvého storočia rozšírený o perspektívu podnikateľského prostredia z reálnej praxe slovenského obchodno-výrobného podniku. Časopis prináša vedecké, odborné a diskusné príspevky a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, manažmentu organizácií verejnej správy, vzdelávania, environmentálneho manažmentu, organizačnej kultúry, podnikového manažmentu, marketingu, informačných systémov a technológií v riadení, bankovníctva, matematického modelovania a štatistických metód, prierezových a odvetvových ekonomík, ako aj regionálneho a sociálneho rozvoja v domácom a medzinárodnom prostredí. Taktiež aj profily význačných slovenských a svetových ekonómov, recenzie teoretických a odborných prác a správy z vedeckého života.

  Časopis je zaregistrovaný v medzinárodných databázach CEEOL, DOI CROSSREF

   

  Webstránka časopisu