ERASMUS+ Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

  Erasmus+

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-VET-000027995
  Doba riešenia projektu:1. Nov 2021 - 31. Okt 2024
  Zahraničný projekt:áno

  Projekt „ChemIQSoc“ (2021-1-SK01-KA220-VET-000027995) je medzinárodného charakteru, v ktorom sú členmi riešiteľského kolektívu partneri dvoch vysokých škôl (Katolícka univerzita v Ružomberku a Slovenská technická univerzita v Bratislave), dvoch stredných škôl zo Slovenska (Stredná odborná škola chemická a Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici) dvoch stredných škôl zo Srbska (Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci  a Medicinska škola „7. April“) a jednej strednej školy z Českej Republiky (Stredná priemyselná škola v Pardubiciach).

  ChemIQSoc projekt je zameraný na tvorbu audiovizuálnych materiálov, ktoré budú vhodné na demonštráciu experimentov pre lepšie pochopenie vysvetľovaného učiva, ako aj zvyšovanie kompetencií stredoškolských učiteľov, tak aby vedeli zaujímavým spôsobom vysvetliť súčasné trendy v rôznych oblastiach chémie. Vzhľadom na to, že je v posledných rokoch pozorovateľný pokles záujmu žiakov o STEM predmety, týmto spôsobom sa spopularizuje chémia medzi žiakmi gymnázií a stredných odborných škôl.

  Okrem toho, zakomponovanie audiovizuálnych materiálov do výučby výrazne napomôže k inovácii spôsobu výučby chémie na stredných školách a gymnáziách. Spolupráca medzi partnerskými organizáciami výrazne podporí zlepšovanie osobného rozvoja účastníkov projektu, zlepší ich schopnosti práce v multikultúrnych podmienkach a zároveň sa budú rozvíjať kvalifikácie účastníkov v medzinárodnom kontexte.

  Ďalšou z výhod nadnárodnej spolupráce je rozvoj a udržateľnosť medziľudských kontaktov medzi stredoškolskými učiteľmi a žiakmi chémie čo povedie k dlhodobej spolupráci medzi partnerskými organizáciami a transferu skúseností a vedomostí medzi jednotlivými účastníkmi.