Vedúci katedry

  prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.

  Vedúca katedry, garantka študijných programov v odbore 08-Ekonómia a manažment-3.3.15 Manažment na Bc. štúdiu a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na Mgr. štúdiu, členka Atestačnej komisie KU od 1. mája 2021-31.apríla 2025, členka SAAVS v Bratislave od 9.5.2020 - 8.5.2026 v odbore Ekonómia a manažment, Profesorka

  Zástupca vedúceho katedry

  Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Tajomník katedry, Univerzitný docent

  Docenti

  doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. Ing. Jana Piteková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, www.pitekova.eu, Docentka

  doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

  Prorektor pre vedu a umenie, Docent

  Univerzitní docenti

  Ing. Anna Diačiková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Konzultačné hodiny utorok 9.00 - 11.00, Univerzitná docentka

  Odborní asistenti

  PhDr. Jaroslava Bučková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka pre Erasmus, Odborná asistentka

  Ing. Zuzana Gončárová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Ing. Anna Hrnčiarová Turčiaková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Ing. Mária Vrábliková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Asistenti

  Ing. Miroslava Kubičková

  Vysokoškolská učiteľka, Asistentka