Katedra biológie a ekológie

  Katedra biológie a ekológie

  História katedry je priamo spätá s vznikom Pedagogickej fakulty KU v roku 2000. V tomto období bol Kabinet prírodných vied transformovaný na Katedru biológie. Katedra získal akreditáciu 5 ročného magisterského študijného odboru Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii Biológia.

  V súčasnosti Katedra biológie a ekológie poskytuje študentom plne akreditované vzdelanie v bakalárskom a magisterskom študijnom programe „Učiteľstvo biológie v kombinácii“. Má priznané právo v uvedenom študijnom programe konať rigorózne skúšky a udeľovať titul PaedDr. Štúdium a vedecké aktivity na Katedre biológie a ekológie zabezpečujú skúsení vyučujúci a odborníci z praxe. Vykonávajú, zabezpečujú a rozvíjajú pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti biológia, zoológia, botanika, fyziológia rastlín, environmentálne inžinierstvo, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií a synekológia. Katedra je tiež zameraná na rozvoj inovatívnych didaktických a metodických prístupov vo výučbe biologicko- ekologických, ako aj environmentálnych predmetov, ktoré prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na regionálnych školách všetkých stupňov.

   

  Viac o katedre

  Novinky z katedry

  Deň Zeme 2024

  Deň Zeme 2024

  Pozor zmena dátumu! Z dôvodu nepriaznivého počasia sa aktivity presúva na utorok 30.4.. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa vo veľkom počte stretneme aj budúci týždeň.
  V súťaži „Najkrajšie kalendáre Slovenska 2024“ a „Najkrajšia kniha a Slovensku 2023“ ocenili tri kalendáre Miroslava Sanigu

  V súťaži „Najkrajšie kalendáre Slovenska 2024“ a „Najkrajšia kniha a Slovensku 2023“ ocenili tri kalendáre Miroslava Sanigu

  Vyhlásenie výsledkov súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2024 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2023
  Ocenenie docenta Miroslava Sanigu pri príležitosti Dňa učiteľov

  Ocenenie docenta Miroslava Sanigu pri príležitosti Dňa učiteľov

  Mesto Ružomberok 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo doc. Ing. Miroslava Sanigu, CSc., PhD. z katedry biológie a ekológie PF KU