Počiatky Katedry výtvarnej výchovy sú spojené so vznikom vysokoškolského vzdelávania v Ružomberku v roku 1995. Už v nasledujúcom roku vznikla Katedra umeleckej a pohybovej výchovy. Po vzniku Katolíckej univerzity v roku 2000 sa Katedra výtvarného umenia stala súčasťou Filozofickej fakulty. V roku 2005 prešla katedra na Pedagogickú fakultu KU, ktorej súčasťou je dodnes.

  Štúdium a vedecké aktivity na Katedre výtvarnej výchovy zabezpečujú skúsení pedagógovia, ktorí zabezpečujú študentom prednášky z dejín umenia a cvičenia praktických výtvarných disciplín učiteľstva a didaktiky výtvarnej výchovy. Významnú časť štúdia tvorí odborná prax.

   

  Ateliéry a špeciálne učebne

  Katedra výtvarnej výchovy disponuje viacerými ateliérmi, v ktorých sa realizuje výučba plošných a plastických výtvarných disciplín. Sú to ateliéry zamerané na maľbu, sochu, grafiku, ako aj nové médiá. Ateliéry slúžia pre edukáciu študentov bakalárskeho i magisterského štúdia a výskumnú činnosť pedagogických zamestnancov.

  Pre študentov aj pedagógov Katedry výtvarnej výchovy slúži príručná knižnica s pomerne obsiahlou odbornou literatúrou, časopismi, zborníkmi, rôznymi periodikami a katalógmi venovanými problematike vizuálneho umenia na Slovensku i vo svete.

  Pri Katedre výtvarnej výchovy existuje CET-ART, Centrum etnografie a umenia, ktorý disponuje pomerne rozsiahlymi zbierkami ľudového výtvarného umenia a hudobných nástrojov, ktoré boli zozbierané v regiónoch Oravy a Liptova.

  Výučba predmetov Odborná prax prebieha v zazmluvnených školách (ZŠ, ZUŠ) – partnerských subjektoch Katedry výtvarnej výchovy.