Katedra hudby PF KU v Ružomberku, ktorej vznik sa datuje od vzniku Pedagogickej fakulty Žilinskej univerzity v akademickom roku 1995/96, (od roku 2000 Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity), patrí k najmladším katedrám daného odboru na Slovensku. Za obdobie svojho trvania sa Katedra hudby (pôvodne Katedra hudobnej výchovy) vyprofilovala na agilnú, flexibilnú, erudovanú, v danom odbore kvalifikačne veľmi silnú a stabilizovanú katedru.

  Na   základe  pedagogických, vedeckých i umeleckých výsledkov sa stala  v interaktívnej oblasti partnerských katedier uznávaným pracoviskom, ktorého súčasné pedagogické zabezpečenie patrí v rámci katedier s hudobno-pedagogickým zameraním ku kvalifikačne  najkvalitnejším  na  Slovensku.  Interné  pedagogické  zloženie  katedry  tvoria  v súčasnosti v aktívnom veku – dvaja profesori, dvaja docenti, sedem učiteľov s hodnosťou PhD. a dvaja s ArtD. Katedra sa v súčasnosti prezentuje mimoriadne vysokou kvantitou, ale i kvalitou umeleckých, najmä koncertantných aktivít doma i v zahraničí, bohatou vedecko- výskumnou a publikačnou činnosťou.

  Na pôde katedry pracujú vokálne telesá Schola Cantorum Rosenbergensis univerzitnýspevácky  zbor  Benedictus,  ktorých  úlohou  je  účinkovať  na  slávnostných  spoločenských  i náboženských podujatiach univerzity, ale aj reprezentovať Katolícku univerzitu na domácich i zahraničných koncertoch, súťažiach a festivaloch.

  Webstránka katedry hudby

  Koncertné sály a špeciálne učebne

  Katedra hudby disponuje 12 špecializovanými vlastnými učebňami s pianínami  alebo klavírmi a troma koncertnými sálami. Najväčšia je v budove Fakulty zdravotníctva (Nám A. Hlinku 60, v Ružomberku) - „Organová sieň“, ktorú má Katedra hudby k dispozícii na koncertné účely. Sála má kapacitu cca 80 miest na sedenie. Vybavená je týmito hudobnými nástrojmi:

  • píšťalovým dvojmanuálovým organom s dvanástimi registrami
  • píšťalovým pozitívom
  • koncertným krídlom

  Katedra má v prenájme chór kostola Povýšenia sv. Kríža (Nám. A. Hlinku 58 v Ružomberku), kde má dvojmánualový píšťalový organ. Priestory kostola používa na verejné koncerty sakrálnej hudby. Okrem toho má katedra malú koncertnú miestnosť v budove PF na Nám. A. Hlinku 56, ktorá je jej plne k dispozícii. Miestnosť má kapacitu cca 60 miest na sedenie a sú  v nej tieto hudobné nástroje:

  • koncertné krídlo Rieger-Kloss.

  Katedra má 12 špecializovaných vlastných učební, kde sa nachádzajú hudobné nástroje: 3 klavírne krídla, 6 pianín, 2 píšťalové organy (dvojmanuálové), píšťalový pozitív, 4 digitálne organy (troj a dvojmanuálové), 3 klavinovy, syntetizátor, akordeón, husle, gitara, cimbal, 5 zobcových flaut, súbor ľahkoovládateľných nástrojov cca 40 kusov, súbor ľudových nástrojov cca 60 kusov.