Katedra manažmentu (KM) poskytuje vzdelávanie v bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme v odbore Manažment a v magisterskom stupni štúdia v dennej a externej forme v odbore Ekonomika a manažment podniku. Ťažisko vzdelávacieho procesu v spolupráci s praxou tvorí profilácia absolventov zameraná na výchovu odborníkov schopných analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch a navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia v týchto procesov. Absolvent má vedomosti nielen z operatívneho riadenia podnikov, ale aj z oblasti strategického rozhodovania, ovláda problematiku práce s informačnými systémami v podnikoch a má vedomosti o tvorbe medzinárodných ekonomických vzťahoch, medzinárodnom manažmente a podnikaní.

  Organizácia odborných podujatí - KM sa zúčastňuje a organizuje, resp. spoluorganizuje odborné a vedecké podujatia určené pre študentov, pedagógov, odbornú i širšiu verejnosť.

  Od roku 2017 organizuje už medzinárodne etablovanú konferenciu Popradské ekonomické a manažérske fórum (PEMF), ktorá vždy reflektuje aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia organizácií. Konferencia je od roku 2021 organizovaná spoločne s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Inštitútom manažmentu z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou Akademickou Asociáciou pre Personálny Manažment.

  Zahraničné mobility - KM podporuje akademické mobility pedagógov v zahraničí zamerané na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe, čo prispieva k internacionalizácii vzdelávania. KM súčasne podporuje akademické mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ na zahraničných univerzitách, čo študenti každoročne využívajú. Mobility umožňujú zlepšovať ich zručnosti, vedomosti a rozširujú možnosti zamestnania po skončení štúdia

  Vedecký časopis – od roku 2017 KM vydáva vlastný odborný a vedecký časopis REFLEXIE - Kompendium teórie a praxe podnikania. Časopis prináša vedecké, odborné a diskusné príspevky a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, manažmentu organizácií verejnej správy, vzdelávania, environmentálneho manažmentu, organizačnej kultúry, podnikového manažmentu, marketingu, informačných systémov a technológií v riadení, bankovníctva, matematického modelovania a štatistických metód, prierezových a odvetvových ekonomík, ako aj regionálneho a sociálneho rozvoja v domácom a medzinárodnom prostredí. Taktiež aj profily význačných slovenských a svetových ekonómov, recenzie teoretických a odborných prác a správy z vedeckého života.

   

  Webová stránka časopisu REFLEXIE

   

  Ocenenia

  Ocenenia - Medzi úspechy KM v poslednom období patrí:

  - ocenenie doc. Petra Madzíka Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátora štátnej politiky kvality. Doc. Madzík bol ocenený v kategórií Národná cena za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť a získal cenu Top manažér roka 2022 v kategórií verejná správa,

  - ocenenie Dr. Jaroslavy Bučkovej za príspevok „Inwestycje alternatywne 2022“ v rámci III. ročníka Medzinárodnej vedeckej konferencii na Univerzite M. Curie-Sklodowskej v Lubline, ktorý vytvorila  v spolupráci s poľskými kolegyňami Dr. J. PRZYŁUSKA-Schmitt a Dr. D. Jegorow. Článok získal cenu riaditeľa Inštitútu ekonómie a financií Univerzity M. Curie-Sklodowskej v Lubline ako najlepší prezentovaný príspevok,

  - ocenenie študentky Mgr. Martiny Pulmanovej, ktorá na Katedre manažmentu PF KU v Ružomberku obhájila diplomovú prácu s názvom Využitie nástrojov kvality pri racionalizácii podnikových procesov v akademickom roku 2021/2022. Študentke udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ako koordinátor štátnej politiky kvality, 8. novembra 2022 v kategórií Národnej ceny za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, pod záštitou predsedu vlády Eduarda Hegera, cenu za najlepší príspevok v oblasti kvality za rok 2022 v kategórii najlepšia diplomová práca. Týmto mimoriadne cenným ocenením KM dokázala, že vie pripraviť kvalitných absolventov pre prax,

  - o kvalite výskumnej a tvorivej činnosti KM svedčí i umiestnenie Pedagogickej fakulty v rámci periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a SAV za obdobie 2014 – 2019 realizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V oblasti hodnotenia Ekonomické vedy sa fakulta umiestnila v prvej polovici z 21 hodnotených fakúlt/univerzít. Fakulta dosiahla v profile kvality svetovej literatúry najvyššie hodnotenie zo všetkých pracovísk spolu s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, aj napriek takmer 10-násobne nižšiemu počtu zamestnancov oproti fakulte SPU.

  - ocenenie Ing. Mária Vrábliková, PhD. v rámci 1. ročníka súťaže inovatívnych diplomových prác Cena Edwards 2016 v Brne, Česká republika  (v súčasnosti známa pod názvom Cena Atlas Copco). Je určená pre absolventov ekonomických a technických študijných programov zo Slovenska a Českej republiky. Posudzovateľmi diplomových prác sú odborníci z praxe. Získala  3. miesto v ekonomickej sekcii za prácu „Inovácie ako konkurenčná výhoda rodinného podniku“ (školiteľka: doc. Ing. Jana Piteková, PhD.) a v roku 2016 bola jedinou ocenenou Slovenkou.

  Projekty

  Názov: Erasmus+ Cooperation partnerships in higher education Increasing the visibility and knowledge base on air quality with big data and its impact on the population health (VISIONAIR) 
  Číslo projektu: KA220-HED-939E4724 
  Vedúci projektu: V spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
  Doba riešenia projektu: 1. september 2023 – 31. august 2026

  Názov: Implementácia nových technológií v obsahovej inovácii predmetu E-obchodovanie v oblasti užívateľskej skúsenosti (UX) a rozhrania (UI)
  Číslo projektu: KEGA 030SPU-4/2021 
  Vedúci projektu: V spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
  Doba riešenia projektu: 1. január 2021 – 31. december 2023

  Názov: Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku
  Číslo projektu: VEGA 1/0773/20
  Vedúci projektu: V spolupráci s Fakultou  managementu UK v Bratislave
  Doba riešenia projektu: 1. január 2021 – 31. december 2023

  Názov: Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách
  Číslo projektu: APVV-17-0564 
  Vedúci projektu: V spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
  Doba riešenia projektu: 1. júl 2018 - 30. jún 2022 

  Názov: Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí
  Číslo projektu: KEGA 005SPU-4/2019 
  Vedúci projektu: prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.
  Doba riešenia projektu: 1. január 2019 - 31. december 2021

  Názov: Nelinearita požiadaviek a jej integrácia do procesu riadenia kvality
  Číslo projektu: VEGA 1/0663/18
  Vedúci projektu: doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.
  Doba riešenia projektu: 1. január 2018 - 31. december 2020