Katedra špeciálnej pedagogiky

  Katedra špeciálnej pedagogiky

  Študenti katedry špeciálnej pedagogiky sú v študijnom programe Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých sú pripravovaní v rámci:

  1. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.)

  Absolvent špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých na 1.stupni vysokoškolského vzdelávania je primárne pripravený na vykonávanie v oblasti vychovávateľstva pre špeciálne výchovné zariadenia, nakoľko je spôsobilý pre riešenie rôznych výchovných situácií, pozitívne výchovné ovplyvňovanie detí a mládeže s poruchami správania, preventívnych aktivít, ďalej je spôsobilý výchovne podporiť edukačnú prácu učiteľa, ako aj spolupráce s rodinou detí. Zároveň je pripravovaný ako asistent v špeciálnej škole. Asistent v triede základnej školy alebo ako asistent v špeciálnej triede ako podpora triedneho učiteľa, špeciálneho pedagóga, pedagóga, ktorí vzdelávajú človeka s postihnutím a jeho kompetencie sú rozšírené aj o požiadavky vyplývajúce z oblasti poradenstva. Profil absolventa bakalárskeho štúdia špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých charakterizujú vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú samostatne vykonávať výchovnú činnosť pre špeciálne i bežné výchovné zariadenia, vykonávať asistenta učiteľa/špeciálneho pedagóga v poradenstve.

  Špeciálny pedagóg Bc. ovláda kľúčové kompetencie, má odborné a osobnostné  predpoklady pre poskytovanie služieb v procese integračného, segregačného i inkluzívneho procesu v oblasti vychovávateľstva a v rámci pedagogickej asistencie. Je schopný zostaviť problémovú anamnézu a získať orientáciu v situácii jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený:

  Vychovávateľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Pedagogický asistent

  Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde uvedený

  2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.)

  Absolvent magisterského študijného programu Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých  je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu špeciálneho pedagóga na úrovni nižšieho a vyššieho primárneho vzdelávania. Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav orientovaný aj na osvetovú a prednáškovú činnosť v rámci podpory ostatných odborníkov zabezpečujúcich výchovu vo voľnom čase.

  Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený:

  Špeciálny pedagóg

  Učiteľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Vychovávateľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Viac o katedre