Zástupná a priama voltampérometrická detekcia biologicky a environmentálne významných látok pomocou tvrdo a mäkko konštituovanej pracovnej elektródy z diamantu dopovaného bórom

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:VEGA 1/0128/21
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
    Vedúci projektu:prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.
    Zahraničný projekt:nie