Analýza súčasného stavu mediálnej výchovy u detí mladšieho školského veku

Vedecká monografia vydaná s podporou projektu VEGA 1/0913/15: Mediálna gramotnosť u žiakov primárneho vzdelávania v kontexte kooperácie rodiny a školy

Informácie o publikácii

Analýza súčasného stavu mediálnej výchovy u detí mladšieho školského veku