Analýza súčasného stavu mediálnej výchovy u detí mladšieho školského veku

    Vedecká monografia vydaná s podporou projektu VEGA 1/0913/15: Mediálna gramotnosť u žiakov primárneho vzdelávania v kontexte kooperácie rodiny a školy

    Informácie o publikácii

    Analýza súčasného stavu mediálnej výchovy u detí mladšieho školského veku