Kto vie, nech učí

  Cieľom nášho projektu je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku a dosiahnuť tak skvalitnenie prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov.

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:312011AKK9
  Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.
  Zahraničný projekt:nie

   

  Operačný program: Ľudské zdroje
  Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  Prioritná os: Vzdelávanie
  Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01; 312011AKK9
  Celkové náklady na projekt: 312 582,27 €
  Investičná priorita: Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín
  Špecifický cieľ: Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov
  v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce.

   

  Popis a cieľ nášho projektu:

  Hlavným cieľom nášho projektu Kto vie, nech učí (KVNU) je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku a dosiahnuť tak skvalitnenie prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov.
  Cieľovou skupinou projektu sú študenti dennej formy štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa študujúci na PF a FF KU v študijných odboroch učiteľstvo a pedagogické vedy.

  Hlavnou aktivitou projektu je "Vytváranie siete cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa" v súlade s hlavnou aktivitou sú v projekte paralelne realizované tri podaktivity:

  1) prax študentov učiteľských fakúlt – prax budúcich učiteľov
  Cieľom podaktivity č. 1 je rozšíriť praktické kompetencie a rozvíjať pedagogické a odborné zručnosti študentov PF a FF KU prostredníctvom navýšeného počtu hodín pedagogickej praxe/praktickej prípravy a inovovaného (reflexívneho) modelu hospitačnej a súvislej pedagogickej praxe.

  2) stáž študentov študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a odborných zamestnancov
  Cieľom podaktivity č. 2 je získať praktické skúsenosti s organizáciou a fungovaním školy alebo školského zariadenia študentmi PF a FF KU, a to formou stáže študentov študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

  3) tvorba podporných metodických a vzdelávacích materiálov
  Cieľom podaktivity č. 3 je podporiť reflexívny model praxe študentov PF a FF KU prostredníctvom vypracovania inovatívnych vzdelávacích a metodických materiálov pre študentov a pedagogických zamestnancov cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia.

  Výstupy projektu

  Vzdelávacie materiály

  PaedDr. Martina Magová, Ph.D.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál I. 

  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál II.

  prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál III.

  prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál IV.

  doc. RNDr. Michal Baláž, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál V. 

  Ing. Jozef Macko, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál VI. 

  Ing. Renáta Bellová, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál VII.

  PaedDr. Zdenka Zastková, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál VIII.

  PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál IX.   

  RNDr. Lucia Csachová, PhD.
    Kto vie nech učí - vzdelávací materiál X.   

  Ing. Jana Jacková, PhD.
    Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XI.  

  PaedDr. Katarína Russinová, PhD.
    Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XII.

  PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XIII.

  RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XIV.

  Ing. Dana Blahútová, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XV.  

  doc. Mgr. et Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XVII.

  Mgr. Jela Kehoe, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XVIII.

  PhDr. Michal Marťák, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XIX.   

  Mgr. Eva Urbanová, PhD.
    Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XX.  

  doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  Kto vie nech učí - vzdelávací materiál XXI.   

  Výstupy projektu

  Metodické materiály

  RNDr. Mária Balážová, PhD.
      Kto vie nech učí - metodický materiál I.    

  PaedDr. Jana Mastišová, PhD.
      Kto vie nech učí - metodický materiál II.   

  Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.
      Kto vie nech učí - metodický materiál III.

  Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová, Mgr. Ivan Koniar, PhD.
     Kto vie nech učí - metodický materiál IV.  

  Mgr. Ivan Koniar, PhD., Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová
     Kto vie nech učí - metodický materiál V.