Kto vie, nech učí

  Cieľom nášho projektu je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku a dosiahnuť tak skvalitnenie prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov.

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:312011AKK9
  Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023
  Spoluriešitelia:doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.
  Zahraničný projekt:nie

   

  Operačný program: Ľudské zdroje
  Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  Prioritná os: Vzdelávanie
  Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01; 312011AKK9
  Celkové náklady na projekt: 312 582,27 €
  Investičná priorita: Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín
  Špecifický cieľ: Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov
  v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce.

   

  Popis a cieľ nášho projektu:

  Hlavným cieľom nášho projektu Kto vie, nech učí (KVNU) je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF) Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku a dosiahnuť tak skvalitnenie prípravy budúcich pedagógov a odborných pracovníkov.
  Cieľovou skupinou projektu sú študenti dennej formy štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa študujúci na PF a FF KU v študijných odboroch učiteľstvo a pedagogické vedy.

  Hlavnou aktivitou projektu je "Vytváranie siete cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa" v súlade s hlavnou aktivitou sú v projekte paralelne realizované tri podaktivity:

  1) prax študentov učiteľských fakúlt – prax budúcich učiteľov
  Cieľom podaktivity č. 1 je rozšíriť praktické kompetencie a rozvíjať pedagogické a odborné zručnosti študentov PF a FF KU prostredníctvom navýšeného počtu hodín pedagogickej praxe/praktickej prípravy a inovovaného (reflexívneho) modelu hospitačnej a súvislej pedagogickej praxe.

  2) stáž študentov študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a odborných zamestnancov
  Cieľom podaktivity č. 2 je získať praktické skúsenosti s organizáciou a fungovaním školy alebo školského zariadenia študentmi PF a FF KU, a to formou stáže študentov študijných programov pripravujúcich budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

  3) tvorba podporných metodických a vzdelávacích materiálov
  Cieľom podaktivity č. 3 je podporiť reflexívny model praxe študentov PF a FF KU prostredníctvom vypracovania inovatívnych vzdelávacích a metodických materiálov pre študentov a pedagogických zamestnancov cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia.