Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie II.

  KEGA

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:004KU-4/2022
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
  Zahraničný projekt:nie

  NÁZOV PROJEKTU

  Osobnosti slovenskej matematiky II - životné vzory pre budúce generácie
  Prominent personality of Slovak Mathematics II - idols for future generation

  CIELE PROJEKTU

  Cieľom projektu je zmapovanie osobnosti slovenskej matematiky – matematikov a matematičiek, ktorí zasvätili svoj život tejto krásnej, a bohužiaľ, v súčasnej dobe tak neobľúbenej a nepreferovanej vede. Hlavným cieľom bude aktualizácia a doplnenie databázy významných slovenských matematikov, následne spracovanie ich životných príbehov a výsledkov v oblasti matematiky s dôrazom na ich odkazy mladej generácií. Čiastkovými cieľmi budú vydanie publikácií o živote a diele osobností slovenskej matematiky, vytvorenie webovej stránky poskytujúcej informácie o týchto osobnostiach, propagácia výsledkov a šírenie svedectiev osobností.

  Ďalším cieľom bude spracovanie histórie, prínosu košickej matematickej školy, pôjde o spracovanie faktografických údajov, spomienok príslušníkov jednotlivých pracovísk, spomienky významných slovenských a zahraničných matematikov, ktorí s danými pracoviskami spolupracovali a zachytenie vývoja 3 významných konferencií, ktoré tieto pracoviská organizovali.

  Prostredníctvom projektu chceme sprístupniť materiál nielen pre učiteľov matematiky, ale aj pre zachovanie nášho kultúrneho dedičstva a získanie záujmu a motivácie žiakov a študentov ZŠ a SŠ pre matematiku pomocou osobnostných vzorov a odkazu významných osobností slovenskej matematiky.

   

  RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

  Zodpovedný riešiteľ
  RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

  Spoluriešitelia

  za Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity:
  RNDr. Martin Billich, PhD. do 31.8. 2022
  RNDr. Lucia Csachová, PhD.
  Doc. Mgr. Eva Litavcová, PhD. od 1. 9. 2022

  za Vysokú školu DTI:
  prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
  doc. PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.

  PdF UK:
  doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., m. prof UK
  doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
  Mgr. Veronika Valkóová, PhD. do 30. 9.2022
  PaedDr. Martina Totkovičová, PhD. od 1. 9. 2022

  PrF UPJŠ:
  prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.

  OSOBNOSTI