16. didaktická konferencia

  nové trendy vo vyučovaní matematiky, informatiky na základných, stredných a vysokých školách a na skvalitňovanie vyučovania odborných predmetov na všetkých typoch a stupňoch škôl.

  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Vysoká škola DTI Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie člen ZSVTS

                 

  Vás pozývajú na
  16. didaktickú konferenciu
  s medzinárodnou účasťou

  zameranú na aktuálne pedagogicko-didaktické problémy, nové trendy vo vyučovaní matematiky, informatiky na základných, stredných a vysokých školách a na skvalitňovanie vyučovania odborných predmetov na všetkých typoch a stupňoch škôl.

  Termín konferencie: 30. október 2023 (pondelok) 
  Miesto konania konferencie:  Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku 

   

  Cieľ

  Didaktická konferencia je pokračovaním série úspešných Žilinských didaktických konferencií s medzinárodnou účasťou z rokov 2004 - 2011 a nadväzuje na ich tradíciu. Už po deviatykrát je organizovaná v spolupráci Vysokej školy DTI (predtým Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom) s Pedagogickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne a v tomto roku po druhýkrát aj v spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Konferencia si kladie za cieľ vytvoriť vhodné podmienky na výmenu informácií a skúseností z oblasti najnovších trendov vyučovania matematiky, prírodných, technických a odborných predmetov na základných, stredných a vysokých školách a spojením úsilia tvorivých pedagógov, vedeckých pracovníkov a doktorandov dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelávania v spomínaných oblastiach.

  Výstupy z konferencie

  Z prijatých a prezentovaných príspevkov po recenznom pokračovaní bude vydané monotematické číslo vedeckého časopisu Studia scientifica facultattis paedagogicae (časopis je indexovaný v databáze ERIH PLUS a zaregistrovaný v medzinárodnej databáze CEEOL), ktoré účastníci dostanú poštou do troch mesiacov po skončení konferencie.

  Štruktúra abstraktu a príspevku je striktne daná prepisovateľnými šablónami, ktoré si záujemcovia môžu stiahnuť na webovej stránke konferencie  v časti „pre verejnosť – veda a výskum – vedecké podujatia – 16. didaktická konferencia – dokumenty na stiahnutie“. Do zborníka budú zaradené len takto upravené a recenzentmi odporúčané príspevky. Na tejto stránke, ktorá bude postupne aktualizovaná, nájdete aj všetky potrebné informácie o konferencii aj formulár prihlášky na konferenciu. Príspevok ako prílohu označte Vaším priezviskom a zasielajte mailom na adresu milan.pudis@ku.sk.

  Šablóna na príspevok

  Sekcie

  1. Aktuálne otázky informatiky, didaktiky matematiky a histórie matematiky
  2. Aktuálne otázky didaktiky odborných predmetov a dejín techniky
  3. Súčasné pedagogicko-didaktické problémy v kontexte prebiehajúcej školskej reformy

  Medzinárodný vedecký výbor

  • Doc. Vitaly Ivanovych Andreyko, Ph.D.
  • doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD.
  • doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.
  • doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
  • doc. Viktory Bondarenko, Ph.D.
  • doc. Ing. Igor Černák, PhD.
  • RNDr. Viliam Ďuriš, PhD. univerzitný docent UKF
  • prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  • Dr.h.c. prof. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD.
  • doc. PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
  • doc. PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.
  • doc. PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.
  • prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD.
  • prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
  • prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
  • doc. PaedDr. Ing. Peter Jakúbek, PhD.
  • doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD., Ph.D. 
  • doc. PaedDr. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.
  • Dr.h.c. prof. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD.
  • Dr.h.c. prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
  • prof. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. 
  • doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.
  • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
  • doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
  • doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
  • RNDr. Štefan Tkačik, PhD., univerzitný docent KU
  • Prof. Yaroslav Vyklyuk, Ph.D., DrSc.

  Organizačný výbor

  • PaedDr. Miroslava Bartáková
  • PaedDr. Mária Doričková, PhD.
  • PhDr. PaedDr. Michal Hanák, PhD.
  • Ing. Jana Jacková, PhD.
  • PaedDr. Katarína Kútiková
  • Mgr. Renáta Kovalčíková
  • PaedDr. Alžbeta Lobotková, PhD.
  • Mgr. Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • PaedDr. Karolína Lina Magdadiová
  • PaedDr. Iveta Moravcová
  • Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
  • Mgr. Lukáš Pawera
  • Mgr. Beáta Pošteková
  • PaedDr. Michal Rojček, PhD.
  • Mgr. Zuzana Semričová
  • Ing. Bc. Nikola Straková, PhD.
  • Mgr. Ing. Zuzana Strenáčiková
  • PaedDr. PhDr. Václav Šimek, PhD.
  • PhDr. Jan Válek, Ph.D.

  Účastnícky poplatok

  Vložné na konferenciu nie je, lebo všetky výdavky spojené s prípravou a realizáciou konferencie budú financované z projektu KEGA č. 004KU-4/2022, Osobnosti slovenskej matematiky II - životné vzory pre budúce generácie. Účastníci konferencie uhradia iba cenu obeda priamo v jedálni PF KU (Cena 5,74€).

  Miesto konania

  Konferencia sa uskutoční v budove Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Mapa aj GPS súradnice sú k dispozícii na stránke fakulty v časti kontakty.

  Prihlasovanie na konferenciu

  Záväzné prihlášky na konferenciu posielajte na mailovú adresu:
  beata.matiasovska461@edu.ku.sk do 15. októbra 2023.

  Prihláška na stiahnutie

  Stravovanie

  Obed pre účastníkov bude zabezpečený podľa požiadaviek, výber zo 7 rôznych ponúk jedál na mieste.

  Ubytovanie

  Ubytovanie pre účastníkov nezabezpečujeme, ale v prípade potreby nás kontaktujte a poradíme Vám  pri výbere vhodného a cenovo prístupného ubytovania v okolí.

  Dôležité termíny

  Zaslanie záväznej prihlášky: do 15.10.2023 (na e-mail: beata.matiasovska461@edu.ku.sk)
  Konanie konferencie: 30.10.2023 
  Zaslanie príspevku: do 19.11.2023 (na e-mail: milan.pudis@ku.sk)

  Program konferencie

  8:00-9:00        registrácia účastníkov
  9:00-9:20        Otvorenie konferencie
                               PaedDr. Peter Krška, PhD. – dekan PdF KU v Ružomberku

  9:20-12:00      Plenárne prednášky pozvaných hostí

  9:20-10:20       Dr. h. c. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. VŠ DTI Dubnica nad Váhom
                              Didaktika v súradniciach času

  10:20-10:40     prestávka

  10:40-11:40     doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. Katedra matematiky PdF MU, Brno
                               Torricelli a matematika

  12:00-13:00    Obed v budove školy

  13:00-15:30    Prednášky účastníkov v 3 sekciách

  Cca o 15:30      Ukončenie konferencie a priateľské posedenie účastníkov

                    Podrobný program  16. DIDKON                

  Abstrakty príspevkov účastníkov na konferencii

                Registrovaní účastníci konferencie              

   

  Kontaktná adresa

  Pre prípadné otázky a organizačné záležitosti

  RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
  Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok
  e-mail: stefan.tkacik@ku.sk
  tel.: +421 905 253 151