Katarína Ažaltovičová, absolventka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

  „Od detstva som sa stále hrávala na učiteľku a po štúdiu na strednej pedagogickej škole sa mi môj detský sen splnil, začala som učiť v materskej škole.“
  • absolventka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 2015/16
  • v súčasnosti špeciálna pedagogička v Centre špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie v Michalovciach

  Od detstva som sa stále hrávala na učiteľku a po štúdiu na strednej pedagogickej škole sa mi môj detský sen splnil, začala som učiť v materskej škole. Po pár rokoch pôsobenia som odcestovala do Spojených štátov amerických, kde som si zdokonalila anglický jazyk, urobila štátnice a začala som učiť v základnej škole ako učiteľka anglického jazyka. Počas mojej pedagogickej praxe som mala neustálu tendenciu pomáhať slabším žiakom, hľadať alternatívne pedagogické prístupy ako im uľahčiť osvojovanie si učiva. Nie nadarmo sa hovorí, že „deti sa rodia s krídlami a my ich učíme lietať“. Mne prirástli k srdcu deti „so zlomenými krídlami“. 

  Po dlhom zvažovaní, keďže som už v tom čase bola mamičkou, som nastúpila ako externá študentka na detašované pracovisko Katolíckej univerzity v Levoči v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Po prvej prednáške doc. Kleina, som si už bola istá, že som urobila vynikajúce rozhodnutie a som na správnom mieste. Zanietenosť pedagógov PF KU, ktorí sú profesionáli vo svojom odbore ma do dnešnej chvíle napĺňa presvedčením, že práca s deťmi s postihnutím je presne to, čo chcem vo svojom profesionálnom živote robiť – poslanie zmierniť, eliminovať alebo aspoň čiastočne odstrániť následky postihnutia. Pedagógovia nám poskytli množstvo poznatkov či už z pohľadu odbornosti alebo pôsobenia v praxi, za čo som im do dnešného dňa vďačná. Som nesmierne rada, že som si vybrala práve túto univerzitu a spoznala úžasných a svojim ľudským a empatickým prístupom nezabudnuteľných odborníkov, ktorí nás sprevádzali počas celého štúdia.

  Po ukončení magisterského štúdia som začala pracovať v CŠPP ako odborný zamestnanec- špeciálny pedagóg. Venujem sa deťom s rôznymi druhmi postihnutia, či už v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky alebo intervencií. Absolvovala som taktiež množstvo školení s alternatívnymi prístupmi ako je pedagogika Márie Montessori, Hejného metóda či Lillie Nielson. Moja 1. atestácia upriamovala pozornosť na problematiku ranej starostlivosti s aplikáciou multisenzorických prístupov, ktorej sa chcem v budúcnosti venovať a poskytovať dieťaťu s postihnutím a rodine úplné zapojenie do spoločnosti.