Výberové konanie na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku vyhlásené 11.7.2022 (PED/8151/2022)

  (PED/8151/2022)
   
  Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:
   
   
  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul tretieho stupňa
  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť z príslušnej oblasti, pedagogická prax.
  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl odborný asistent – 9. platová trieda).
   
  Termín nástupu: po vzájomnej dohode.
   
  Požadované doklady: prihláška do výberového konania, štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností, resp. akademických hodností, prehľad plnenia konkrétnych podmienok výberového konania na PF KU v RK na pracovné miesta odborných asistentov a asistentov (vyplnená tabuľka zo stránky https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/fakulta/uradna-vyveska/vyberove-konania/obsadzovanie-miest-odbornych-asistentov-a-asistentov.html - počet výstupov + konkrétne výstupy k jednotlivým bodom), VÚPCH a výpis z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).
   
  Požadované doklady zasielajte do 05. 08. 2022 na adresu: Dekanát Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Obálku označte heslom ,,Výberové konanie PF KU – číslo odboru a zameranie”. Prihlášky zaslané e-mailom nebudú akceptované.
   
  PaedDr. Peter Krška, PhD.
  dekan Pedagogickej fakulty