Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo – zdroj poznávania a edukácie detí mladšieho školského veku III.

    Medzinárodná vedecká konferencia
    Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo – zdroj poznávania a edukácie detí mladšieho školského veku III.

    Termín a miesto konferencie: dňa 27. – 28. septembra 2021 na Pedagogickej fakulte KU Hrabovská cesta 1, Ružomberok (miesto konania konferencie Fatrapark v Hrabovskej doline)

    Cieľom konferencie:  je poskytnúť široký priestor na odborný diskurz o teoretických a praktických aspektoch z oblasti primárneho vzdelávania so zameraním na prírodovedné a spoločenskovedné aspekty v edukácii detí mladšieho školského veku. Je zameraná na prezentovanie súčasnej situácie, perspektív, tendencií a najnovších výsledkov výskumu z oblasti edukácie detí mladšieho školského veku so zameraním na poznávanie, analýzu a implementáciu prírodného a kultúrneho dedičstva do edukačného procesu v súčasnej pedagogickej realite. 

    Konferencia je realizovaná v rámci projektu VEGA: 1/0624/20 s názvom Regionálna identita ako súčinný faktor rozvíjania environmentálnej gramotnosti v kontexte primárnej edukácie.