Hlavným poslaním katedry je príprava učiteľov informatiky pre 2. stupeň ZŠ a SŠ, zabezpečenie komplexného vzdelávania pre denné bakalárske a magisterské štúdium v odbore informatika podľa študijného plánu. Špecializáciu informatiky možno študovať aj ako tzv. celoživotné vzdelávanie. Katedra informatiky taktiež zabezpečuje potrebné všeobecné vzdelanie v oblasti informatiky pre študentov neinformatických odborov. Naši pedagógovia disponujú dlhodobou praxou a skúsenosťami vo svojej vednej oblasti, čo prenášajú aj do výučbového procesu.

     

    Viac o katedre

    Prezentačné video katedry