Začiatky budovania systému kvality na PF KU

  Prvýkrát sme sa na Pedagogickej fakulte KU so systémom kvality stretli v roku 2006. V rámci iniciatívy Ministerstva školstva SR museli všetky vysoké školy prejsť systémom samohodnotenia a implementovať základné princípy manažérstva kvality na našom pracovisku. Išlo o prvé zavedenie systémového prístupu k manažérstvu prostredníctvom identifikácie základných procesov, pochopeniu a riadeniu previazaných procesov s cieľom zvýšeniu efektívnosti riadenia fakulty pri zabezpečení jej základných cieľov. Na základe toho koncom roku 2006 vytvoril implementačný tím a začalo s vypracovaním samohodnotiacej správy. Tá sa vo februári 2007 nechala externe posúdiť a následne v apríli 2007 sa navrhol akčný plán na zlepšenie identifikovaných procesov v jednotlivých kritériách samohodnotenia (obrázok 1).

  Obrázok 1 Kritéria samohodnotiacej správy modelu CAF

  Vďaka tejto správe došlo k identifikovaniu duplicitných procesov, k lepšiemu identifikovaniu kľúčových výsledkov výkonnosti  ale aj následnému zlepšeniu kvality poskytovaných služieb. To nám výrazným spôsobom pomohlo pri medzinárodnej akreditácií, ktorou Katolícka univerzita prešla v roku 2007 prostredníctvom European University Association (EUA) -Institutional Evaluation Programme. Výsledkom boli odporúčania v oblasti kvality:

  • Na KU by mala efektívne a naraz začať pracovať Komisia pre zabezpečenie kvality, ktorá bola nedávno vytvorená. Rektor by mal Akademickému senátu predložiť návrh predpokladu nevyhnutných zdrojov na efektívnu realizáciu tohto dôležitého procesu.
  • Komisia by mala nasledovať národné odporúčania a tam, kde nekolidujú s národnými požiadavkami, sledovať odporúčania ENQA tak, ako sú vyjadrené v publikácii „European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area“ ako aj odporúčania EUA pre praktické otázky zabezpečenia kvality, ktoré možno nájsť v rozličných publikáciách.
  • Komisia pre zabezpečenie kvality by mala vypracúvať výročné správy o pokroku v oblasti kvality a odovzdávať ich rektorovi, ktorý by mal zabezpečiť efektívnu implementáciu odporúčaní po tom, ako budú schválené kompetentným orgánom univerzity.

  To nám do značnej miery pomohlo, aby Katolícka univerzita v Ružomberku pri komplexnej akreditácií, ktorá prebehla v roku 2009 mohla byť začlenená medzi univerzitné vysoké školy.    

  Práve odporúčania členov medzinárodnej akreditácie a úspešné zvládnutie prvej komplexnej akreditácie na Slovensku nás viedlo identifikovaniu, ktorý zo systémov manažérstva kvality vhodných pre vysoké školy by sme mohli implementovať. Práve výber vhodného systému z možných ISO 9001, IWA 2, Model výnimočnosti EFQM, CAF a Education a ESG bola nákladná a náročná záležitosť. Celý tento proces je podrobne popísaný v publikácií Hrnčiar, Tkačik: Dobrá prax tvorby vnútorného modelu kvality na univerzite. Vykonala sa analýza s využitím matice prioritizácie (Prioritization Matrix), ktorá je použiteľná v prípade, ak je potrebné jednoznačne odlíšiť vhodnosť navrhovaných modelov a ak nie je možné získať konkrétne merateľné hodnoty na určenie výhodnosti sledovaného modelu, teda predpokladaných dopadov. Metóda je založená na vzájomnom porovnávaní určených variantov podľa jednotlivých kritérií, pričom sa rozlišuje veľkosť rozdielu, resp. výhodnosti využitia jedného modelu voči druhému. Porovnávanie bolo vykonané úzkou skupinou expertov z vnútorného (špecialisti na súčasný stav) i z vonkajšieho (špecialisti na modeli) prostredia vzdelávacej inštitúcie. Z analýzy vyplynulo, že najvhodnejším systémom na implementáciu je systém IWA 2 (obrázok 2)

  Obrázok 2 Záverečná tabuľka komparatívnej analýzy vhodnosti koncepcie kvality pre Katolícku univerzitu

  Výhodou tohto systému bolo, že ponúka možnosť, ako vzdelávacia organizácia môže riadiť a kontrolovať svoje činnosti s cieľom spĺňať požiadavky, potreby a očakávania zainteresovaných strán. Zavádza procesný prístup, umožňujúci efektívne riadenie činností.

  Práve pre úspešnú implementáciu uvedeného systému bolo potrebné navrhnúť a overiť priamy systém merania kvality študijných programov, charakterizovať kvalitné výstupy výskumu na KU v jednotlivých oblastiach výskumu. To sa podarilo vďaka implementácií a riešeniu druhého projektu kvality na KU Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V rámci neho boli vytvorené procesné mapy pre jednotlivé činnosti, ktoré sa na univerzite/fakulte uskutočňovali (obrázok 3).

  Obrázok 3 Zachytené procesy na KU

  Uvedené 2 projekty výraznou mierou prispeli k zlepšeniu postaveniu Katolíckej univerzity a Pedagogickej fakulty. V tom období sa uskutočňovali hodnotenia ARRA a v jednom z posledných, v ktorom sa hodnotili rok 2014 sa Pedagogická fakulta KU umiestnila ako druhá najlepšia pedagogická fakulta na Slovensku. Dokonca v kritériách, ktoré priamo súviseli so systémom a kvalitou vzdelávania - vzdelávanie a atraktivita štúdia bola najlepšia na Slovensku vo svojej oblasti (obrázok 4).

  Obrázok 4 ARRA 2015. zdroj: Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015, ARRA

  Práve tieto svoje skúsenosti sme zúžitkovali, keď v roku 2012 došlo k výraznej zmene vysokoškolského zákona a každá vysoká škola musela mať vytvorený svoj vlastný vnútorný systém kvality. Model, ktorý predpisovalo ministerstvo školstva bol založené na ESG štandardoch, preto došlo k zmene systému kvality, ktoré rešpektovali uvedené pravidlá a usmernenia na zabezpečenie kvality. Snažili sme sa tiež zužitkovať a upraviť náš systém a vytvoriť systém benchlearningu aj pre iné fakulty a vysoké školy. To sa podarilo vďaka výsledkom projektu Budovanie dobrej praxe v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, riešeného v rokoch 2013-2015. Cieľom tohto projektu bolo na základe získaných poznatkov z implementácie rôznych prístupov manažérstva kvality vytvoriť základňu „dobrej praxe“ pre oblasť manažérstva kvality vysokých škôl. Podarilo sa identifikovať, prezentovať a sprostredkovať poznatky a skúsenosti z procesov hodnotenia, udržiavania a podpory systému vnútorného zabezpečovania kvality na Pedagogickej fakulte KU. S podporou tohto projektu sa podarilo rozšíriť existujúce formy štúdia najmä o celoživotnú formu vzdelávania a vďaka jednej aktivite projektu sa posilnila informačnú bezpečnosť fakulty a pripravila na certifikáciu v tejto oblasti. V tom čase univerzita prešla na nový akademický informačný systém AIS 2 a vypracovali sa Politika kvality KU, koncipoval komplexný Systém vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania podľa európskych štandardov ESG nielen na úrovni univerzity, ale aj jednotlivých fakúlt. Kreovala sa Rada kvality KU a vyšla Smernica rektora č. 1/2013 o overovaní funkčnosti vnútorného systému zabezpečenia kvality na KU. Vďaka týmto krokom bola Katolícka univerzita pripravená na obhájenie postavenia univerzity v procese Komplexnej akreditácie v roku 2014. 

   Proces zosúlaďovania študijných programov v rokoch 2020-22

  V rokoch 2015-2018 došlo na strane ministerstva školstva k utlmeniu aktivít smerom k budovaniu systémov kvality na vysokých školách, čo sa zmenilo až v roku 2018, keď bol pripravený a vydaný nový zákon 268/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. V nasledujúcom roku sa kreovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ), ktorá v roku 2020 pripravila štandardy pre vnútorný systém zabezpečenia kvality, pre študijné programy a pre habilitačné a inauguračné konanie.

              V januári 2020 sa na PF KU kreovala Komisia pre kvalitu, v ktorej mali zastúpenie zainteresované strany (zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia študentov, zástupcovia absolventov), vedenie fakulty, odborníci na systém kvality a zástupcovia garantov študijných programov. Cieľom komisie bolo pripraviť transformáciu systému kvality, aby spĺňal požiadavky, ktoré prinášala novela vysokoškolského zákona a nový zákon o kvalite zabezpečovania vysokoškolského vzdelávania. Členovia komisie sa aktívne zapájali do celoslovenského aj univerzitného procesu príprav a tvorby štandardov. V septembri 2020 boli vydané prvé štandardy pre kvalitu a následne aj metodika vyhodnocovania štandardov. Na úrovni univerzity sa kreovali komisie, ktoré vykonávali audit v jednotlivých oblastiach, v ktorých sa mali štandardy uplatňovať. Podobne aj na fakulte sa od septembra do októbra 2020 vykonal audit plnenia jednotlivých štandardov (obrázok 5).

  Obrázok 5 Miera plnenia kritérií štandardov na KU          zdroj:  Report WS Q 29.10.2020

  Následne sa v novembri 2020 prijali opatrenia a bol vypracovaný podrobný harmonogram úloh na zosúladenie študijných programov so štandardmi a overenia systému kvality na PF KU. Proces mal 3 etapy, príprava legislatívy v oblasti politík, postupov a pravidiel pri tvorbe, úprave, realizácii, hodnotení a informovanosti o študijných programoch. Druhá etapa predstavovala vypracovanie akreditačnej dokumentácie jednotlivých študijných programov, ktoré boli postúpené k zosúladeniu so štandardmi, čo následne vyústilo k predloženiu jednotlivých akreditačných spisov Riadiacemu výboru KU a Rade kvality KU na posúdenie súladu so štandardmi pre študijné programy.

  Môžeme povedať, že zosúlaďovanie študijných programov bolo odštartované uskutočnením interného auditu plnenia kritérií štandardov pre študijné programy, ktorý sa uskutočnil v mesiaci október 2020 na úrovni rektorátu. Priemerná hodnota plnenia všetkých 128 kritérií na KU bola 62,7%. Niektoré kritériá sme plnili v plnej miere, no väčšinou sme sa pohybovali okolo polovičného plnenia. Na základe vykonaného auditu vyplynuli úlohy, ktoré bolo potrebné realizovať, aby bol zabezpečený súlad so štandardmi pre študijný program. Celkovo bolo sformulovaných 113 úloh rozličného zamerania a náročnosti. Tieto úlohy boli pridelené príslušným interným zainteresovaným stranám na univerzite/fakultách podľa obsahu a charakteru úlohy.

              Okrem interného auditu plnenia kritérií štandardov pre študijné programy bol na PF KU realizovaný aj audit personálneho zabezpečenia jednotlivých študijných programov a tak isto sme hodnotili tvorivú činnosť hlavných zodpovedných osôb za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijných programov a učiteľov profilových predmetov v súlade s metodikou na vyhodnocovania štandardov pre študijné programy. Na základe toho bolo rozhodnuté, ktoré študijné programy budú zosúlaďované.

              V lete 2021 sme pristúpili k vypracovaniu akreditačných materiálov, ktoré tvorili nové akreditačné spisy. Akreditačnú dokumentáciu nám predpisovala Smernica Politiky, postupy a pravidlá študijných programov na KU, ktorá bola v tom čase ešte v procese vytvárania. Prvý dokument, ktorý začali garanti študijných programov vytvárať bol Zámer študijných programov. Hlavné časti tohto dokumentu predstavovali odôvodnenie návrhu študijného programu, indikované povolania, atribúty uskutočniteľnosti, súlad s poslaním KU a s Dlhodobým zámerom KU.

  Po schválení Zámerov študijných programov v Komisii pre kvalitu PF KU a dekanom fakulty sme pristúpili k tvorbe Projektových listov, kde boli určené participujúce osoby na vytváraní príslušných študijných programov. Medzi týmito osobami boli aj externé zainteresované strany ako zamestnávatelia a študenti. V tomto dokumente garanti zadefinovali vedomosti, zručnosti a kompetentnosti, ktoré by si mali študenti osvojiť po absolvovaní príslušného programu. Vyššie uvedené dva dokumenty boli následne predložené na stretnutiach so zamestnávateľmi, ktoré boli realizované medzi októbrom až decembrom 2021. So zamestnávateľmi sme viedli dialóg, v ktorom sme sa venovali najmä indikovaným povolaniam, profilu absolventa a vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam získaných po absolvovaní študijného programu. Po zapracovaní prípadných pripomienok od zamestnávateľov sme mohli pristúpiť k vytvoreniu Matíc cieľov a výstupov vzdelávania. Garanti k jednotlivým profilovým predmetom priradili vedomosti, zručnosti a kompetentnosti, ktoré v týchto predmetoch študenti získajú.

  V rámci zosúlaďovania študijných programov došlo aj k úprave kreditových a hodinových dotácií v semestroch jednotlivých typov študijných programov, na základe čoho boli upravované kreditové a hodinové dotácie v konkrétnych predmetoch. Z toho dôvodu boli vykonané aktualizácie všetkých odporúčaných študijných plánov zosúlaďovaných študijných programov. V súbehu s vytváraním vyššie uvedených dokumentov boli vypracovávané Opisy študijných programov s Vnútornými hodnotiacimi správami.

              Predkladanie akreditačných spisov Riadiacemu výboru KU a Rade kvality KU na posúdenie súladu so štandardmi pre študijné programy prebiehalo od marca 2022. Tento proces bol z časového hľadiska i fyzického zabezpečenia osôb veľmi náročný, vzhľadom na to, že posúdenie každého programu bolo realizované na PF KU, v mieste uskutočňovania jednotlivých študijných programov. Posudzovanie súladu študijných programov so štandardmi prebiehalo do augusta 2022. Myslíme si, že kvalita študijných programov na PF KU je prinajmenšom udržateľná. Naším cieľom je zautomatizovať procesy a úlohy na jednotlivých katedrách, ktoré je potrebné realizovať k spĺňaniu kritérií štandardov pre študijné programy. Radi by sme docielili, aby si štandardy pre študijné programy prirodzene osvojili všetci učitelia a vtedy sa kvalita študijných programov bude skutočne zlepšovať a rásť.

  Janka Chovancová, Štefan Tkačik