Vedúci katedry

  Mgr. Daniel Markovič, PhD.

  Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent

  Zástupca vedúceho katedry

  PhDr. Lenka Štefáková, PhD.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka odbornej praxe pre študijný odbor sociálna práca, Odborná asistentka

  Profesori

  prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Univerzitní profesori

  Docenti

  doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MPH

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  Univerzitní docenti

  PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka

  Odborní asistenti

  JUDr. Juraj Čech, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Mgr. Júlia Fričová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  PhDr. Mgr. Anna Masariková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Doktorandi

  PhDr. Filip Gerec, MBA, MPH

  Doktorand, Externá forma štúdia

  Mgr. Lenka Horváthová

  Doktorandka, Denná forma štúdia

  Ing. Silvia Hovancová

  Doktorandka, Externá forma štúdia

  Mgr. Eva Janouchová

  Doktorandka, Denná forma štúdia

  Mgr. Jana Kamanová

  Doktorandka, Denná forma štúdia

  Mgr. Anastasiia Zelenska

  Doktorandka, Denná forma štúdia

  Nepedagogickí zamestnanci

  Mgr. Anna Kubincová

  Nepedagogická zamestnankyňa

  VUPCH

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika