Vedúci katedry

  Mgr. Daniel Markovič, PhD.

  Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent

  Zástupca vedúceho katedry

  PhDr. Lenka Štefáková, PhD.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka odbornej praxe pre študijný odbor sociálna práca, Odborná asistentka

  Profesori

  prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Univerzitní profesori

  Docenti

  doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MPH

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  Odborní asistenti

  JUDr. Juraj Čech, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Mgr. Júlia Fričová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka

  Nepedagogickí zamestnanci

  Mgr. Anna Kubincová

  Nepedagogická zamestnankyňa

  VUPCH

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika