Po úspešnej akreditácii bolo 1. 9. 2003 na PF KU v Ružomberku zriadené oddelenie geografie v rámci Katedry biológie a geografie s troma pracovníkmi: doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., prof. RNDr. Dionýz Vass, DrSc. a RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. Od 1. 2. 2004 bol na katedru prijatý prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc. Prví študenti učiteľstva geografie v kombinácii boli prijatí v akademickom roku 2003/4. K 1. 7. 2004 schválil Akademický senát PF KU v Ružomberku návrh dekana PF KU na zriadenie samostatnej Katedry geografie, ktorá sa už od 1. 10. 2004 začala personálne ďalej rozrastať.

     

    Viac o katedre

    Prezentačné video katedry