Tvorba metodických materiálov k problematike prevencie a eliminácie sociálno- patologických javov v edukácii

    Informácie o projekte

    Číslo projektu:MVTS č. Poľ/SR/PdgFKU4/08
    Doba riešenia projektu:1. Jan 2008 - 31. Dec 2010
    Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
    Zahraničný projekt:nie