Projekty

  Projekty

  Počet nájdených projektov: 67

  Erasmus+ Creating the Network of Excellent ULCA Schools (NELCA)

  Číslo projektu:2023-1-SK01-KA220-HED-000158697 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2026
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Erasmus+

  Multimediálna platforma prevencie vzniku látkových a nelátkových závislostí pre učiteľov a ďalšie pomáhajúce profesie v prostredí školy

  Číslo projektu:KEGA 006KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD.

  Pracovné zdroje a požiadavky ako prediktory vyhorenia v učiteľskej profesii (validizácia výskumného nástroja Burnout Assessment Tool)

  Číslo projektu:VEGA 1/0106/23 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

  Stelesnená skúsenosť s využitím art action ll. – proti stagnácii v dospelosti a seniorskom veku

  Číslo projektu:KEGA 001KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

  Vokálna intonácia v praxi základných a základných umeleckých škôl

  Číslo projektu:KEGA 009KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:Mgr. et Mgr. art. Martina Procházková, PhD.

  Výchova žiakov k udržateľnému rozvoju regiónu s využitím questingu

  Číslo projektu:KEGA 015KU-4/2023 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2025
  Vedúci projektu:Ing. Jozef Macko, PhD.

  Erasmus Excellence boost – Excellence skill boost for VET teachers, trainers and managers

  Číslo projektu:101092481 Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Erasmus Lump Sum Grants

  Bezpečnosť školského prostredia – nová výzva pre rozvoj vybraných kompetencií učiteľov základných a stredných škôl

  Číslo projektu:KEGA 012KU-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

  Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory pre budúce generácie II.

  Číslo projektu:004KU-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

  KEGA

  Podpory a prekážky diferencovaného vyučovania s ohľadom na zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní znevýhodnených žiakov

  Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2022 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:RNDr. Janka Kopáčová, CSc.

  Prevencia posturálneho zdravia žiakov pohybovou aktivitou

  Číslo projektu:VEGA 1/0427/22 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

  Súčasný stav, trendy a problémy v technickom vzdelávaní na nižšom a vyššom sekundárnom stupni školy v kontexte dištančného vzdelávania

  Číslo projektu:VEGA 1/0550/22 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

  ERASMUS+ Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

  Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-VET-000027995 Doba riešenia projektu:1. Nov 2021 - 31. Okt 2024

  Erasmus+

  ERASMUS+ Promoting knowledge-sharing culture in Learning organisations (KNOWLO)

  Číslo projektu:2021-1-LV01-KA2020-VET-000029991 Doba riešenia projektu:1. Nov 2021 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Erasmus+

  Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

  Číslo projektu:Erasmus 2021-1-SK01-KA220-VET-000027995 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

  Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12.-17. storočí

  Číslo projektu:VEGA 2/0006/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Eva Veselovská, PhD.

  Aktuálne religiózno-etické témy medzi mládežou pod vplyvom súčasnej korona-krízy

  Číslo projektu:VEGA 1/0299/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

  Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia

  Číslo projektu:VEGA 1/0096/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  Online podpora vzdelávania študentov náboženskej výchovy v oblasti biblickoteologických disciplín

  Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

  Príprava celoživotného vzdelávania učiteľov zameraná na zvýšenie ich kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja so zameraním na klimatické zmeny a stratu biodiverzity

  Číslo projektu:KEGA 018KU-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:RNDr. Mária Balážová, PhD.