Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Oleha Dorozhovetsa

  Oznamujeme, že sa dňa 24. januára 2024 o 10.00 hod. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie)  uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda

  Mgr. Oleha Dorozhovetsa  

  Téma dizertačnej práce:  Školský špeciálny pedagóg v základnej škole – jeho kompetencie, profesiogram a špecifiká pôsobenia na primárnom stupni vzdelávania

  Študijný program:   Predškolská a elementárna pedagogika  

  Študijný odbor:   38. Učiteľstvo a pedagogické vedy  

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.