Začiatkom akademického roka 2002/2003 bol doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc. zvolený za člena Vedeckej rady KU v Ružomberku a za člena Vedeckej rady PF KU v Ružomberku s úlohou pripraviť akreditáciu odboru učiteľstvo geografie v kombinácii na PF KU v Ružomberku. Zároveň v tom čase zabezpečoval výučbu geografie na Inštitúte manažmentu PF KU v Poprade a Starej Ľubovni.

    Po úspešnej akreditácii bolo 1. 9. 2003 na PF KU v Ružomberku zriadené oddelenie geografie v rámci Katedry biológie a geografie s troma pracovníkmi: doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., prof. RNDr. Dionýz Vass, DrSc. a RNDr. Branislav Nižnanský, CSc. Od 1. 2. 2004 bol na katedru prijatý prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc. Prví študenti učiteľstva geografie v kombinácii boli prijatí v akademickom roku 2003/4. K 1. 7. 2004 schválil Akademický senát PF KU v Ružomberku návrh dekana PF KU na zriadenie samostatnej Katedry geografie, ktorá sa už od 1. 10. 2004 začala personálne ďalej rozrastať.