História katedry

  Katedra informatiky vznikla vo februári 2001 odčlenením od Katedry matematiky, fyziky a informatiky. Katedra garantuje špecializáciu informatika v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov.

   

  Účel vzdelávania

  Hlavným poslaním katedry je príprava učiteľov informatiky pre 2. stupeň ZŠ a SŠ, zabezpečenie komplexného vzdelávania pre denné bakalárske a magisterské štúdium v odbore informatika podľa študijného plánu. Špecializáciu informatiky možno študovať aj ako tzv. celoživotné vzdelávanie. Katedra informatiky taktiež zabezpečuje potrebné všeobecné vzdelanie v oblasti informatiky pre študentov neinformatických odborov. Naši pedagógovia disponujú dlhodobou praxou a skúsenosťami vo svojej vednej oblasti, čo prenášajú aj do výučbového procesu.

  Katedra informatiky disponuje laboratóriami a učebňami s modernými zariadeniami a softvérom.

   

  Laboratóriá a špeciálne učebne

  Katedra informatiky má 3 špecializované laboratóriá:

  1. Laboratórium optokomunikačných a informačných systémov,
  2. Laboratórium umelej inteligencie a neurónových sietí a
  3. Elektrotechnické laboratórium 

  Ďalej má katedra ešte 2 počítačové učebne.