Dekan pedagogickej fakulty

  PaedDr. Peter Krška, PhD.

  Milí študenti,

  vitajte na stránke Pedagogickej fakulty KU. Poslaním našej fakulty je kvalitná veda, vzdelávanie a výchova študentov v učiteľských vedách, sociálnej práci i manažmente. Uvedené vedné oblasti však nemôžu byť eticky neutrálne. U vied so zameraním na človeka je finálnym výsledkom a zmyslom jeho dobro. Vedecké disciplíny, kde je hlavným atribútom človek, nie sú vedami “o niečom“, ale predovšetkým o „niekom“, o niekom veľmi konkrétnom, o niekom, kto čaká a potrebuje našu pomoc, starostlivosť, čas. Toto všetko sú podstatné a zásadné etické východiská prípravy našich študentov do ich životnej praxe. Naša fakulta je verná kresťanským hodnotám, má úctu k tradíciám a je otvorená výzvam.

  Ako školská inštitúcia je príťažlivou a atraktívnou modernou školou, opierajúcou sa o tradície univerzitného akademického prostredia i o tradičné hodnoty európskej kultúry. Počas svojej doterajšej existencie si fakulta vybudovala rozsiahlu sieť kontaktov v oblasti výučby, vedy a výskumu, aktívne sa zapája do domácich i zahraničných výskumným projektov, spolupracuje s mnohými zahraničnými univerzitami, rozvíja a podporuje mobility a stáže študentov a pedagógov. Vytvorila nadštandardné materiálne a technické zázemie. Teší ma, že počas existencie našej fakulty vyšlo z jej brán mnoho úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili doma aj v zahraničí a ktorí si odborný rešpekt a reputáciu získali práve vďaka Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku a študijnému programu, ktorý tu vyštudovali.

  Pedagogickú fakultu vnímam ako časť svojej identity. Naším cieľom je, aby sa sme ju tak vnímali všetci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a študenti. Sme jeden tím, ktorý má mať jeden cieľ! Kreovať fakultu, ktorá bude formovať a vychovávať mladých ľudí, múdrych učiteľov, zodpovedných sociálnych pracovníkov a manažérov s kresťanskou hodnotovou orientáciou.

  Teším sa z vášho záujmu a otvorenosti pre spoluprácu v prospech vášho dobra, našej pedagogickej fakulty a celej univerzity!

  Jednotlivec je limitovaný – tím poskytuje komplementaritu – je to o nás všetkých, sme jeden tím!

  Sme PF KU v Ružomberku.

  PaedDr. Peter Krška, PhD.
  dekan