História katedry je priamo spätá s vznikom Pedagogickej fakulty KU v roku 2000. V tomto období bol Kabinet prírodných vied transformovaný na Katedru biológie. Katedra získal
  akreditáciu 5 ročného magisterského študijného odboru Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii Biológia.

  V súčasnosti Katedra biológie a ekológie poskytuje študentom plne akreditované vzdelanie v bakalárskom a magisterskom študijnom programe „Učiteľstvo biológie v kombinácii“. Má priznané právo v uvedenom študijnom programe konať rigorózne skúšky a udeľovať titul PaedDr. Štúdium a vedecké aktivity na Katedre biológie a ekológie zabezpečujú skúsení
  vyučujúci a odborníci z praxe. Vykonávajú, zabezpečujú a rozvíjajú pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti biológia, zoológia, botanika, fyziológia rastlín, environmentálne inžinierstvo, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií a synekológia. Katedra je tiež zameraná na rozvoj inovatívnych didaktických a metodických prístupov vo výučbe
  biologicko- ekologických, ako aj environmentálnych predmetov, ktoré prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na regionálnych školách všetkých stupňov.

   

  Laboratóriá a špeciálne učebne

  Špeciálne na výučbu biológie a ekológie sa využíva mikroskopická praktikáreň a biologicko –chemické laboratórium. Mikroskopická praktikáreň je vybavená binokulárnymi a
  stereoskopickými mikroskopmi, nachádzajú sa ti tiež mikroskopické preparáty rastlinných pletív, orgánov a vybraných taxonomických skupín rias a histologické preparáty živočíšnych orgánov, kostry živočíchov, kostra človeka, herbáre vyšších rastlín, didaktické pomôcky.

  Prístrojové a technické vybavenie praktikárne a laboratória katedry biológie a ekológie zabezpečuje bezpečné a vysoko kvalitný priebeh praktických cvičení.