Vzdelávanie a príprava budúcich sociálnych pracovníkov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) prebieha od roku 2004. Počas tohto obdobia boli akreditované bakalárske, magisterské a doktorandské programy v oblasti sociálnej práce. Súčasná Katedra sociálnej práce je nástupcom predchádzajúcich pracovísk, kde sa uskutočňovalo štúdium a výskum v oblasti sociálnej práce.

    Bývalý dekan Pedagogickej fakulty, prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. v roku 2004 založil Katedru sociálnej práce v Ružomberku. Katedra bola do roku 2005 súčasťou Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce.

    Následne bývalý dekan PF KU v roku 2005 zriadil Inštitút sociálnych vied. Inštitút sa skladal z troch oddelení: Katedra sociálnej práce, Katedra štátnej a verejnej správy a Katedra misijných a charitatívnych aktivít. V roku 2013 sa všetky tri oddelenia zlúčili do jednej Katedry sociálnej práce.

    Inštitút sociálnych vied bol zatvorený v roku 2017 a zamestnanci pokračovali v práci na Katedre sociálnej práce. Úlohou katedry je poskytovať pedagogické, vedecké a výskumné činnosti v oblasti sociálnej práce a súvisiacich vied.

    Katedra sociálnej práce vyvíja nové aktivity, ktoré zvyšujú výskumný potenciál a medzinárodnú spoluprácu. Ako jedno z mála pracovísk PF KU ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské programy.

    V rámci magisterského stupňa si môžu študenti vybrať z týchto špecializácií: verejná správa a sociálne služby, poradenstvo a sociálna komunikácia a kariérové poradenstvo a príprava na trh práce. O kvalite vzdelania svedčí aj skutočnosť, že študenti Katedry sociálnej práce pravidelne dostávajú ocenenia za slovenské kolá univerzitných vedeckých aktivít.