Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Martin Billich - Marián Trenkler
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-561-0058-5
  Zbierka úloh z geometrie

  Geometria, ako jedna z najstarších matematických disciplín, je neoddeliteľnou súčasťou matematického vzdelávania na základných a stredných školách. Hoci táto zbierka úloh je určená predovšetkým študentom vysokých škôl v odbore učiteľstva akadmických predmetov v kombinácii s matematikou, veríme, že vhodné úlohy si v nej nájdu aj študenti technických vysokých škôl, žiaci stredných škôl a ich učitelia.

  Zbierka je rozdelená do dvoch tematických častí. V prvej časti s názvom Úlohy analytickej geometrie sú uvedené úlohy, ktoré možno riešiť metódami analytickej geometrie a lineárnej algebry, pričom sú usporiadané do nasledujúcich troch kapitol: Analytická geometria lineárnych útvarov, Analytická geometria kvadratických útvarov, Zobrazenia v rovine a priestore. V druhej časti s názvom Úlohy syntetickej geometrie sú spracované úlohy klasickej elementárnej geometrie, ktoré patria medzi najatraktívnejšie konštrukčné (príp. dôkazové) úlohy syntetickej geometrie. Jednotlivé úlohy tejto časti sú rozdelené do piatich kapitol: Základné geometrické útvary v rovine a ich vlastnosti, Zhodné zobrazenia v euklidovskej rovine, Podobné zobrazenia v euklidovskej rovine, Osová afinita, Kružnicová inverzia.

  Zbierka úloh sa aspoň v minimálnej miere snaží vyplniť jednu z medzier v našej učebnicovej literatúre. Dúfame, že táto publikácia bude vhodnou pomôckou pre študentov pri štúdiu geometrie a stane sa motivujúcim faktorom pri riešení množstva ďalších zaujímavých úloh z geometrie.