Katedra katechetiky a praktickej teológie

    Katedra katechetiky a praktickej teológie

    Cieľom katedry je pripraviť absolventa Pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou náboženská výchova – katolícka, ktorý sa môže uplatniť ako učiteľ náboženstva na základných a stredných školách, ako pastoračný asistent, ale aj ako vedecký a výskumný pracovník v oblasti teológie i religionistiky a v iných humanitných a špecializovaných pedagogických inštitúciách. Stanovené ciele katedra plní na vysokej úrovni, čoho dôkazom sú priznané práva Akreditačnou komisiou na realizovanie Bc. a Mgr. stupňa štúdia.

     

    Viac o katedre