Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce Mgr. Romany Longauerovej

  Oznamujeme, že dňa 21. augusta 2023 o 13.00 hod. sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hrabovská cesta 1, miestnosť A 114, 1. poschodie) uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky

  Mgr. Romany Longauerovej 

  Téma dizertačnej práce:  Potreba inštitucionalizácie školskej sociálnej práce v podmienkach stredných škôl na Slovensku

  Študijný program:  Sociálna práca 
  Študijný odbor:  33. Sociálna práca 

  S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Referáte pre vedu a umenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.