Výberové konanie na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku vyhlásené 22.4.2022 (PED/4600/2022)

  (PED/4600/2022)

  Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:


  1 pracovné miesto odborného asistenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na špeciálnu pedagogiku) – pracovisko Ružomberok,
  4 pracovné miesta odborného asistenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na predškolskú a elementárnu pedagogiku) – pracovisko Ružomberok,
  2 pracovné miesta odborného asistenta pre študijný odbor 33. Sociálna práca – pracovisko Ružomberok,
  2 pracovné miesta odborného asistenta pre študijný odbor 39. Umenie (so zameraním na hudobné umenie) – pracovisko Ružomberok,
  1 pracovné miesto odborného asistenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na biológiu) – pracovisko Ružomberok,
  1 pracovné miesto odborného asistenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na informatiku) – pracovisko Ružomberok,
  1 pracovné miesto odborného asistenta pre študijný odbor 37. Teológia (so zameraním na biblickú teológiu) – pracovisko Ružomberok.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul tretieho stupňa.

  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť z príslušnej oblasti, pedagogická prax min 5 rokov.

  1 pracovné miesto asistenta pre študijný odbor 8. Ekonómia a manažment – pracovisko Ružomberok.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul druhého stupňa.

  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť z príslušnej oblasti.

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl odborný asistent – 9. platová trieda, asistent – 8. platová trieda).

  Termín nástupu: po vzájomnej dohode.

  Požadované doklady: prihláška do výberového konania, štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností, resp. akademických hodností, prehľad plnenia konkrétnych podmienok výberového konania na PF KU v RK - počet výstupov + konkrétne výstupy k jednotlivým bodom, VÚPCH a výpis z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).

  Požadované doklady zasielajte do 16. 05. 2022 na adresu: Dekanát Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Obálku označte heslom ,,Výberové konanie PF KU – číslo odboru a zameranie”. Prihlášky zaslané e-mailom nebudú akceptované.


  PaedDr. Peter Krška, PhD.
  dekan Pedagogickej fakulty